නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;dhs l%uhg *%hsâ rhsia
wjYH øjH

;ïnd.;a fciañka yd,a  .%Eï 500
iqoao lr.;a l=vd biaika .%Eï 300
t<j¿ f;,a fïi ye`È 03
;,d.;a b`.=re fïi ye¢ 01
;,d.;a iqÿ ¨kqq fïi ye`È 01
Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 01
*sIa fidaia f;a ye¢ 01
fidahd fidaia fïi ye¢ 01
ÿUqre iSks f;a ye`È 1$2
foys f.ähl hqI
fld;a;u,a,s fld< .%Eï 40
ÆkQ .ia 08
Bean sprout .%Eï 50
¨Kq iy .ïñßia wjYH m%udKhg


idod.kakd wdldrh

n÷kla f.k <sm u; ;nd thg t<j¿ f;,a oud r;ajQ miq ;,d.;a  bÕ=re iy iqÿ Ækq oud fyd¢ka l,jï lr fidaod .;a biaika ál oud fyd`Èka l,jï lr  .kak' bkamiq fidaia j¾. ál oud fyd¢ka l,jï lr thg iSks iy foys weUq,a o tl;= lr  .kak' bkamiq ;ïnd.;a iy,a ál oud fyd`Èka l,jï lr fld;a;u,a,s fld< iy Ækq fld< oud .kak' ms<s.kajkakg fmr ta u;g  bean sprout tl;= lr.kak'


m%ùk iQmfõÈ Ysrdka ärdka mSg¾:Taru Villas (Pvt) Limited