නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mem%sld fílaâ *sYawjYH øjH

isyskaj lmd.;a iqÿÆkq ìla 01
isyskaj lmd .;a wuq ñßia lr,a 01
lmd.;a fgduEfgda .%Eï 300
T,sõ f;,a fïi ye¢ 03
memaßld fïi ye¢ 01
foys hqI fïi ye¢ 02
lgq bj;alr.;a leu;s j¾.hlu ud¿ .%Eï 200
^idudkH ;rug lE,s lmd.kak&
;ïnd.;a lv, .%Eï 400
ri moug ¨Kq


idod.kakd wdldrh

wjka tl fi,aishia wxYl 1900 g r;a lr.kak' wjka tlg oeñh yels ;rulg .eTqre Ndckhla f.k tA ;=<g iqÿÆkq fpß fgduEfgda" lv, memaßld" T,sõ f;,a yd moug ¨Kq oud w; ieye,a¨fjka ñY% lr úkdä oyhla muK fíla lr t<shg .kak'

  wk;=rej ñY%Kh u;=msáka ud¿ w;=rd foys weUq,a hqI bi kej;;a úkdä myf<djla muK fíla lr wdydrhg .kak' wjYH kï fgdaiaÜ lr.;a ÿUqre mdka fm;s iuÕ wdydrhg tlalr .kakg mq¿jk'

  ^memaßld iqmsß fj<|ie,aj, we;s w;r fidhd .ekSug wmyiq kï ñßia l=vq iaj,amhla tl;= lr .kak' fpß fgduEfgda fjkqjg idudkH ;lald,s fm;s tla lr .ekSug o yelshs&

m%ùk iQmfõ§ bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr