ඉවුම් පිහුම්

lYaó¾ Ñlka rhsia


wjYH øjH

 • ndiau;S fyda lSß iïnd .%Eï 600
 • lgq rys; Ñlka .%Eï 500
 • lmd.;a Ækqq f.ä 2
 • ;,d.;a bÕ=re iqÿ Ækq fïi ye¢ 1
 • iQÿre fïi ye¢ 2
 • ly f;a ye¢ 1$2
 • lrou 6
 • l=re÷ wÕ,a 3l lE,a,la
 • ñxÑ fld< lma tlla
 • .rï uid,d f;a ye¢ 2
 • lmd.;a ;lal,s f.ä 3
 • ri wkqj ¨Kq” .ïñßia
 • úh,s ñÈ iaj,amhla
 • wjYH kï neo.;a lcq
 • idok wdldrh

  iy,a fyd¢ka fidaod j;=r fírd mfilska ;nd.kak' f;,a fyda .S álla r;a fjkak ;shdf.k talg ¿EKq" bÕ=re iqÿÆkqq iy iQÿre tla lr f;ïmrdÿ lr.kak' fïlgu fidaod lmd.;a Ñlka ál tl;= lrf.k Ñlka ál nefoklï fmr,ñka f;ïmrdÿ lr.kak' fï n÷kgu ly" lrouqx.=" l=re÷ fmd;=" ñxÑ iy .rï uid,d tla lr ñY% lrf.k W;=rk j;=r ñ,s,Sg¾ 450 la tl;= lr.kak' .skaor wvq lr úkdä 25 la muK msi.kak' úkdä 25 lg 30 lg miq mshk yer thg ;lal,s" ¨Kq .ïñßia iy fidaod Èh fírd.;a yd,a tla lr.kak' fyd¢ka ñY% lrf.k Ndckh fome;a;g fid,jd ñY%Kh iunr lr.kak' n; bfokakg wjYH muKg j;=r tla lr mshklska jid msi.kak' msiqKq n;g lcq iy úh,s ñÈ tla lr" ñY% lr jid ;nkak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv