නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fn%â wekaâ mqäxwjYH øjH


lsß,Sg¾ 01
iSks .%Eï 150
ì;a;r;a 08
jdáh bj;a lr.;a mdka fm;s 08
ng¾ .%Eï 25
lcq .%Eï 20
úh<s ñÈ .%Eï 30
jeks,d f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

lsß uola r;a lr thg iSks" îÜ lr.;a ì;a;r yd jeks,d isrma tlalr fyd¢ka ñY% lr.kak'th mfilska ;nd me;,s fílska ;eáhla f.k tA ;=<g mdka msá w;=rd tA u;=msg lcq" úh<s ñÈ oud wk;=rej by; ñY%Kh j;afldg ng¾ isyska len,s oud fi,aishia wxYl 1700 l WIaK;ajfha úkdä y;<sia myla" yegla ukd mÍlaIdjlska hq;=j wjka tfla fíla lr.kak'

 wjidkfha th ;rula úYd, len,sj,g lmd Tng myiq wdldrfhka w,xldrj;a fldg WKqiqï fyda isis,a fohdldrfhkau Tnf.a wuq;a;kag ms<s.kajkak'


m%ùk iQmfõ§ bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr