නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fydaï fïâ .d¾,sla fn%âwjYH øjH


mdka fm;s 
ldur WIaK;ajfha ;sfnk ng¾  fïi ye¢ 02
wUrd.;a iqÿ Ækq f;a ye¢ 02
b;d isyskaj lmd .;a md¾ia,s  f;a ye¢ 1$2
f.%â lr.;a fudi/,a,d Öia fïi ye|s 04
f.%âlr.;a md¾uidka Öia fïi ye¢ 01
ri moug ¨Kq
f;,a iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

wjka tl fi,aishia wxYl 2500 l muK WIaK;ajhg r;a ùug bvyer wjka fÜ% tlla f.k tys m;=f,a f;,a .dkak' miqj mdka fm;s tA u; ;nd ng¾ yd iqÿ Ækq mdka fm;s u; fyd¢ka wdf,am lr Öia j¾. fol tlg ñY% lr tu ñY%Kho mdka fm;s u; w;=rd .kak'

wk;=rej th wjka tl ;=<g we;=¿ lr úkdä 5 - 8 w;r ld,hla ng¾ fyd¢ka Èhù mdka fm;s ,d rkajka meyeh jk f;la ;nd t<shg f.k md¾ia,s iaj,amhla Wäka bi WKqiqïj Tfí wuq;a;dg  ms<s.kajkak'

m%ùk iQmfõ§ bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr