නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mSid fndiagkawjYH øjH

mdka fm;s 04
mSid fidaia fldamam 01
f.a%Ü lr.;a fkdi,
fudi/,a,d Öia fldamam 02
;ukag leu;s yd myiq fgdmska j¾.hla^fmmfrdaks$ fidfiacia&
ud.ßka f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

wjka tl fi,aishia wxYl 2000 l WIaK;ajhg r;a ùug bv yer tys u;=msg mSid fidaia w;=rd Öia iaj,amhla oukak' thg Tn leu;s fgdmska tl ms<sfj,lg w;=rd kej;;a Öia w;=r Tß.dfkd iaj,amhla Wäka bi wjka tl ;=<g oud Öia Èhù mdka fm;s rkajka meyehla jk f;la msi len,s lmd WKqiqu my ùug fmr ms<s.kajkak'


m%ùk iQmfõ§ bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr