නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t.a  Yj¾udish¨u Ij¾ud i|yd frdáh fï úÈhg yod .kak

wjYH øjH

mdkamsá fldamam 02
fílska mõv¾
f;a ye¢ 01
WKq j;=r fldamam 01
f;,a fïi ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

mdkamsá j,g fílska mõv¾" f;,a yd ¨Kq oud l<jï lr.kak' tu ñY%Khg Wkq j;=r ál ál od,d wf;a fkdwef,k fvda tlla yod.kak'úkdä 3la ú;r kSâ lr,d la,ska /ma tllska fyda lspka gj,a tllska jy,d úkdä 20 la ;shkak' oeka fï fvda tlu wrka lE,s j,g lm,d fmdä fnda, idod ;j;a úkdä 10 la jy,d ;shkak'wjidkfha idod.;a fnda, msá bi.;a ,E,a,l od,d ;=kS lr,d frdà yodf.k wvq .skaof¾ mq¿iai.kak'


t.a Yj¾ud

wjYH øjH

,shd.;a Ækq f.ä 01
f.a%Ülr.;a f.dajd  fldamam 1$2
¨Kq
lE,s ñßia f;a ye¢ 01
ì;a;r 02
ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
ufhdafkaia iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

mEka tlg f;,a álla od,d Ækq ál f;ïmrdÿ lr.kak' B<Õg f.dajd ál od.kak' f.dvlau ;eïfnkak wjYH kE' lE,sñßia od,d ri wkqj ¨Kq tl;= lrkak' fyd|g l<jï lr,d <sfmka nd.kak'

fjku fnda,a tllg ì;a;r ál lv,d od,d ñßial=vq" ¨Kq od,d fyd|g úiala lr.kak' mEka tlg f;,a álla od,d ì;a;r ñY%Kh od,d mEka tl jfÜg lrlj,d Bg Wäka frdáh ;shd.kak' ì;a;r ñY%Kh frdáhg we¨kdu wksla me;a; yrj,d fmdâvla ySÜ lr.kak' fome;a;u fyd|g mq¿iai.kak'oeka fï frdáfh ì;a;r ñY%Kh ;shk me;af; ufhdafkaia .d,d" Ækq *s,ska tl ;sh,d frda,a lr,d gQ;amsla tlla .y.kak'


සූපවේදිනී රිස්කා රාසික්
රෝයල් රෙලිශ් (=පුද්සමාගම

ධම්මික හේවාවසම්