නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uÜka Yj¾udwjYH øjH

fidaia tl i|yd fgduefgda flpma fïi ye¢ 01
ufhdafkaia fïi ye¢ 01
iSks f;a ye¢ 01
foys nEhl hqI
.ïñßia l=vq
*s,ska tlg
uÜka .%Eï 500
fpdmalr.;a iqÿ ÆQkq
fïi ye¢ 02
fpdmalr.;a Ækq fïi ye¢ 01
iSikska mõv¾ fïi ye¢ 01
ñßia l=vq fïi ye¢ 01
lß l=vq fïi ye¢ 01
¨Kq yd .ïñßia l=vq
T,sõf;,a iaj,amhla
f.a%Ülr.;a f.dajd fldamam 01
fidfiacia 02


 idod.kakd wdldrh

uÜka fmdä lE,s j,g lmd.kak' fïlg iSikska" iqÿ ÆQkq" ÆQkq" ñßial=vq" lß l=vq" ¨Kq" .ïñßial=vq yd T,sõf;,a od,d mehla ueßfkaÜ lr.kak'mehlg miafi uÜka ál mEka *%hs lr.kak' úáka úg fyd|g l<jï lr,d uÜka ;eïfnkak ;rï *%hs fj,d kï <sfmka nd.kak'

fidfiacia fjku neo.kak' fidaia tlg wjYH Tlafldu tlg l<jï lr.kak' frdáh wrka wr uq,ska yod.;a fidaia tl .d,d uÜka ál w;=rkak' B<Õg f.a%Ülr.;a f.dajd ál od,d fidfiacia ;sh,d wdfh Wäka yod.;a;= fidaia tl od,d frda,a lr,d gQ;amsla tlla .y.kak' oeka fïl mEka tfla fmdâvla ySÜ lr.kak'


iQmfõÈkS ßiald rdisla 
frdah,a fr,sYa ^mqoa&iud.u

Oïñl fyajdjiï