නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mkS¾ Yj¾udwjYH øjH

lmd.;a mkS¾ .%Eï 200
lyl=vq f;a ye¢ 01
ñßia l=vq f;a ye¢ 02
fld;a;u,a,s l=vq f;a ye¢ 01
.rï uid,d f;a ye¢ 01
fpdmalr.;a fld;a;u,a,s fld< iaj,amhla 
¨Kq .bÕ=re" iqÿ ÆQkq fmaiaÜ fïi ye¢ 01
T,sõ f;,a fïi ye¢ 02
ólsß fïi ye¢ 02
ufhdafkaia iaj,amhla
Ñ,S fidaia iaj,amhla
f.a%Ülr.;a f.dajd fldamam 1$2
,shd.;a ÆQkq f.ä 02


idod.kakd wdldrh

lyl=vq" ñßial=vq" ¨Kq" fld;a;u,a,s l=vq" .rï uid,d" fld;a;u,a,s fld<" bÕ=re" iqÿ ÆQkq fmaiaÜ" ólsß yd T,sõf;,a od,d fidaia tl idod.kak'oeka mkS¾ ál fï ñY%Kfha w;=r,d meh 1$2 la ueßfkaÜ lr.kak' ueßfkaÜ lr.;a mkS¾ ál .%s,a lr.kak' fíla lr.kak;a mq¿jka'

mkS¾ ál fpdma lr.kak' frdáh ySÜ lr,d wrka ufhdafkaia .d.kak' B<Õg Ñ,S fidaia .d.kak' oeka f.dajd ál w;=r.kak' .%s,a lr.;a mkS¾ ál od,d ÆQkq w;=r .kak' frdáh frda,a lr,d gQ;amsla tlla .y.kak'


iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa&iud.u

Oïñl fyajdjiï