නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka Yj¾ud


wjYH øjH

lgq bj;al< Ñlka .%Eï 200
ñßial=vq f;a ye¢ 02
fpdma lr.;a Ækq f;a ye¢ 01
fpdmalr.;a iqÿ Ækq  f;a ye¢ 02
¨Kq,.ïñßia l=vq
foys hqI iaj,amhla
f;,a iaj,amhla
f.a%Ülr.;a f.dajd  fldamam 1$2
fidaia tlg ufhdafkaia fïi ye¢ 02
fgduefgda flapma fïi ye¢ 02
f,uka hqI fïi ye¢ 02
iSks f;a ye¢ 01
¨Kq
ñßial=vq f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

Ñlka j,g ñßial=vq" Ækq" iqÿ ÆQkq" ¨Kq yd foys hqI oud l<jï lr,d mehla ueßfkaÜ lr.kak' fidaia tlg wjYH Tlafldu l<jï lr,d fidaia tl yod.kak'mEka tlg f;,a álla od,d wvq .skaof¾ Ñlka ál fome;a; yrjd neo.kak' bkamiq .E/mamqfjka brd.kak'

frdáh wrka Ñlka ál w;=r.kak' Bg Wäka f.dajd ál od.kak' fidaia tl Ñlka Wäka jlalrkak' Tn leu;s wdldrhg T;d .kak'

iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa&iud.u

Oïñl fyajdjiï