නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fudkaf.da,shka oe,a,ka neÿuwjYH øjH

iqoao lr .;a oe,a,ka .%Eï 200
fmdähg lmd.;a Ækq .%Eï 20
bÕ=re .%Eï 05
iqÿ Ækq .%Eï 20
.ïñßia .%Eï 03
lE,s ñßia .%Eï 05
lx l=x ñá nd.hla
,Slaia .fia iqÿ mdg l| fldgi .%Eï 50
fidahd fidaia .%Eï 20
Thsiag¾ fidaia .%Eï 20
;lald,s fidaia  .%Eï 30
iSks .%Eï 10
¨Kq wjYH m%udKhg


negrhg wjYH øjH

mdka msá .%Eï 100
fldaka msá .%Eï 50
isis,a c,h fldamam 1$3
ì;a;r iqÿ uo 01
¨Kq f;a ye¢ 1$2
fnlska mjqv¾ .%Eï 08

fuu ish,a, tlg oud negrh idod.kak' oe,a,ka ál fldgq yevhg lmd thg ¨Kq" .ïñßia" foys oud fyd¢ka iSika lr negrh Ndú; lr neo.kak'


idod.kakd wdldrh

m<uqj n÷kla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud thg Ækq" iqÿÆkq" bÕ=re" oud fyd¢ka lj,ï lr.kak' bkamiqj thg ;lald,s fidaia" fidahd fidaia" Thsiag¾ fidaia oud fyd|ska lj,ï lr.kak' thg iSks iaj,amhla oud.kak' miqj lE,s ñßia álla oud .kak' bkamiq thg j;=r iaj,amhla oud fidaia .;shg idod .kak' miqj thg neo.;a oe,a,ka ál iy ,Slaia ál lx l=ka ál oud fyd¢ka lj,ï lr ms<s.kajkak'


m%ùK iQmfõ§ - yIdka ,larejka
Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï