නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fudkaf.da,shka rihg ÑlkawjYH øjH

lgq bj;a lrk ,o l=l=,a uia .%Eï 500
ì;a;r 01
fidahd fidaia fïi ye¢ 06
¨Kq fïi ye|s  01
.ïñßia fïi ye¢ 01
fldaka msá .%Eï 30
l=l=¿ uia fldgq yevhg lmd f.k by; øjH ál oud th iSika jk;=re  úkdä úiaila muK jid ;nkak'
wuq ñßia lr,a 06
f,dl= Ækq f.ä 02
;lald,s f.ä 02
úkdlsß fïi ye|s 01
bÕ=re lene,a,la
iqÿ Ækq ìla 06
¨Kq moug
.ïñßia iaj,amhla
fn,a fmm¾ 01
fla,a fld< iaj,amhla 
fidahd fidaia fïi ye|s 05
Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 04
;lald,s fidaia fïi ye¢ 08
Ñlka iafgdla fïi ye¢ 10
lE,s ñßia fïi ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

m<uqj iSika fjkakg ;nd.;a l=l=¿ uia ál .eUqre f;f,a neo.kak' bkamiqj ;j;a Ndckhla f.k <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud thg bÕ=re" iqÿ Ækq oud ;;amr ;syla muK fyd¢ka neo.kak' thg È. w;g lmd .;a wuqñßia" fn,a fmm¾" fldgq yevhg lmd.;a f,dl= Ækq oud ;;amr ;syla muK fyd¢ka lj,ï lr.kak' bkamiq thg lE,s ñßia" fidahd fidaia" Thsiag¾ fidaia" ;lald,s fidaia oud thg Ñlka iafgdla ál oud .kak' bkamiqj th >k jk f;la fyd¢ka r;alr neo.;a l=l=,a uia ál thg oud fyd¢ka lj,ï lr wjidkfha thg fla,a fld< ál oud th;a fyd¢ka lj,ï lr ms<s.kajkak'

m%ùK iQmfõ§ - yIdka ,larejka
Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï