නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fudkaf.da,shka l%uhg ud¿ wjYH øjH

;,m;a ud¿ .%Eï 500
f,dl= Ækq .%Eï 100
;lald,s .%Eï 100
ud¿ ñßia  .%Eï 50
wuqñßia .%Eï 30
foys f.ä 01
bÕ=re .%Eï 10
iqÿ Ækq .%Eï 20
.ïñßia .%Eï 03
lE,s ñßia .%Eï 05
lx l=x ñá nd.hla
,Slaia iqÿ mdg lE,s .%Eï 50
fidahd fidaia .%Eï 20
Thsiag¾ fidaia .%Eï 20
;lald,s fidaia  .%Eï 30
iSks .%Eï  10
fldaka msá .%Eï 20


idod.kakd wdldrh

m<uqj ud¿ len,s ál fldgq yevhg lmd f.k thg ¨Kq .ïñßia foys oud fyd¢ka iSika lr.kak' tfia úkdä myf<djla muK ;nd fldakamsá iaj,amhla ojgd .eUqre f;f,a neo.kak'

bkamiqj ;j;a n÷kla <sfma ;nd thg f;,a iaj,amhla oud isyskaj lmd.;a iqÿ Ækq" bÕ=re" Ækq oud úkdähla muK fyd¢ka lj,ï lr thg lE,s ñßia oud folg m,d.;a wuqñßia" fldgq yevg lmd.;a Ækq" ,Slaia ál oud lj,ï lr.kak' bkamiqj thg fidahd fidaia" Thsiag¾ fidaia" ;lald,s fidaia" iSks oud fyd¢ka lj,ï lr.kak' thgu neo.;a ud¿ ál oud .kak'wjidkfha msßiqÿ lr.;a lx l=x ál thg oud fyd|ska lj,ï lr ms<s.kajkak'


m%ùK iQmfõ§ - yIdka ,larejka
Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï