නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

ක්‍රිස්මස් පාටි එකට Quick Makeover


k;a;,g fjka fj,d ;sfhkafk ojia folla ú;rla jqK;a ls;=Kq ne;su;=ka i;shla folla hkl,au k;a;f,a i;=g fnodyod.kakjd' Tjqka k;a;,a Èfkka miqj ld¾hnyq, fjkafk k;a;,a ido fjkqfjkqhs' b;ska fï ido fjkqfjka ;ukag mq¿jka fyd|u úÈyg Tjqka ,l,Eia;s fjkjd' fndfydafofkla k;a;,gu .e,fmkak we÷ï me<÷ï" wdNrK f;dard.kakjd' ta;a fiaru foaj,a ,iaikg ;sfhoaÈ Night Christmas Party tlg hkak ,iaik fïlawma tlla ke;=j fldfyduo@ ta ksid k;a;, fjkqfjkau wms ys;=jd kj,sh lshjk ,iaik ldka;djkag ;ukagu lr.kak mq¿jka Simple Make-up tlla .ek lsh, fokak'

• fïlawma tlg l,ska

fïlawma tlla odkak l,ska uqyqK" w;a fyd¢ka msßisÿ lr.ekSu jeo.;a' ta ksid idudkH úÈyg f*aiafjdIa tlla Ndú; lr uqyqK msßisÿ lr.; hq;=hs'

• wjYH uQ,sl foaj,a

Foundation *jqkafâIka j¾. .Kkdjla ;sfhkjd' kuq;a fï w;ßka ckm%shu Liquid Foundation iy Stick Foundation. leu;s *jqkafâIka tlla f.k iafmdkaÊ tlla wdOdrfhka uqyqfK jf.au f.f,ys wdf,am lr.; hq;=hs' Foundation tflka fjkafk ,m le,e,a iÕjk tl'

Blusher - Blusher j¾K /ilska ;sfhkj' meyem;a iula iys; flfkl=g Peach meyeh iy frdai meyeh .e,fmkj'

Concealer - weia jgd w÷re ù we;akï lkaiS,¾ tl u.ska wfkla ;ekaj, ifï meyeh yd iunr fjkak weia jgd iu j¾K .kajd.; yelshs' Lipstick Lipstick Tfí ifï j¾Khg .e,fmkak f;dard.; hq;=hs'

Mascara - weiamsydgq j¾K .ekaùfuka weia §ma;su;a fõ' fïlawma tlla iïmQ¾K fjkak kï uialdrd tlla w;HdjYHhs'

Eyebrow Pencil -weysneu j¾K .ekaùfuka weysnefï we;s ysia;eka mqrjd Tfí uq¨ fmkqug kj iqkaor;ajhla tlalr.ekSug mq¿jka'

• iug .e,fmk j¾K f;dard.kak

Christmas Party tllg f.dvla .e,fmkafk r;=" fld<" f.da,aâ meyehka' fï meyehka ;=ku ´ku j¾Khl iula iys; wfhl=g .e,fmkjd' *jqkafâIka wdf,am lr fï j¾K weia jgd iy lïuq,a j, ;jrd fjkia fmkqula .kak mq¿jka' kuq;a w÷re iula we;s wfhlakï fo;=ka j;djla j¾K wdf,amh fkdl< hq;=hs' fï meyehka §ma;su;a lr.kak Highlighters Ndú;fhka mq¿jka'

• fïlawma tllÈ jeo.;au Brushers

fïlawma tlla lrkfldg úúO m%udKhkaf.ka Brushers ;sîu jeo.;a' idudkHfhka mjqv¾ jeks fohla wdf,am lrkafk ;rula úYd, rjqï yeve;s Tapered Brush tllska' fï n%Ia tflka ,iaikg mjqv¾ wdf,am lr.; yelshs' weia wdf,amk .e,aùug l=vd Brush tlla fhdod.; hq;=hs'

• ;re‚hkag fyd¢kau .e,fmk Lip Gloss

Mat Lipstick, Lip Gloss jf.a j¾. lsysmhla ;sfhkj' ;re‚hkag jeäfhkau .e,fmkafk Lip Gloss. kuq;a Mat Lipstick leu;s whg;a r;= meye;s f;d,a wdf,amkhla .e,aúh yelshs' rd;%S ld,hg fyd¢kau .e,fmkafk ,d r;=

m%ùk rEm,djkH Ys,amsŒ
yisks .=Kfialr
Naturals Salon

• trxÈ fl!Y,Hd