නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iug wjYH fm%daàk uqodyßk Radiofrequencyjhig fkdhd buqo

jhig hk tl kj;a;k l%uhla oek.kak fndfydafofkla leu;shs' ta foa w;ayod n,kak ue,s fjkafk kE' ta ksid f,dj fndfyda rgj,a Ndú; lrk Radiofrequency Ñls;aidj .ekhs wo wms l;d lrkak ys;=fõ' fï Ñls;aidj f,dalm%isoaO fndfyda pß; ;ukaf. ;reK fmkqu /l.kak;a" jhia.; fmkqu iÕjd.kak;a Ndú; lrk m%;sldr l%uhla' fuu rEm,djkH Ñls;aidj i|yd fhdod.kak RF lsrfKa Yla;sh X lsrfKa iy .eud lsrfKa Yla;shg jvd ì,shk .=Khlska wvqhs' ta jf.au Radiofrequency Ñls;aidj m¾fhaIK rdYshl .=Kd;aul m%;sM,hla f,i;a y÷kajkak mq¿jka'

• fudloao fï Radiofrequency?

RF Ñls;aidfjka lrkafk t,a,d jefgk iu ;olsÍfï Y,H fkdjk l%shdj,shla' ifï ;reK nj ke;sùug m%Odku fya;=j ifï we;s fld,cka laIh ùu' RF Ñls;aidfjÈ uQ,slju isÿ lrkafk iu t,a,d jeàu md,kh lsÍu i|yd úlsrKhla wdOdrfhka iu ;o lsÍuhs' fuys§ RF úlsrKh fi,aishia wxYl 16 l WIaK;ajhlska ñks;a;= ;=kla iug w,a,df.k isákj' thska ;dm lïmk fm%daàkhla uqodyßkjd jf.au kj fld,cka ;ka;= ksIamdokh lsÍug wjYH W;af;ackh YÍrhg ,ndfokjd'

• iug w;HjYHu fld,cka

fld,cka lshkafka YÍrfha we;s jvd;a m%N, fm%daàkhla' th ifï rduqj ks¾udKh lr ifï iaÓrNdjh ,ndfokj' jhia.; ùu;a iu. YÍrh ;=< ffi, wvq fld,cka ksmofjk w;r th iu t,a,d jeàug fya;= fjkj' idudkHfhka jhi wjqreÿ 27 miqjQ miq YÍrfha fld,cka ksIamdokh wvqfjkj' Bg wu;rj ld,.=K úm¾hdi" fydafudak wiu;=,s;;d" udkisl wd;;sh jf.au fmdaIHodhS fkdjk wdydr rgd;a fld,cka ksIamdokhg ndOd we;s lrkjd'

Radiofrequency Ñls;aidfõ fjki

idudkHfhka iSrï j¾." ialska uidÊ wdÈh u.ska ifï meje;au r|jd.;a;;a iu wNHka;rfhka fm%daàkhla ks¾udKh lsÍfï yelshdjla Bg kE' kuq;a RF úlsrKfhka zv¾ñlaZ kue;s ifï .eUqre ;Ügqj r;a lsÍug wvq Yla;s úlsrKhla Ndú; lr fm%daàk uqodyßkjd'

• jvd;a fhda.H 30 g jeä mqoa.,hkag

RF Ñls;aidj jvd;au fhda.H fjkafk jhi wjqreÿ ;syg jeä ldka;djkag iy msßñkag' fudlo fld,cka ksIamdokh wvqfjkafk wjqreÿ 27 ka miafi ksid fuu Ñls;aidj 30 g fmr isÿlsÍu m%;sM,odhl kE'

• m%;sM, fndfydahs

/<s jegqKq iu ;reK iula njg m;alrkjd jf.au isref¾ we;s fïoh bj;a lsÍfï yelshdj;a RF Ñls;aidj i;=hs' ta jf.au ysre t<sfhka ydks jQ iu h:d ;;a;ajhg m;alr.ekSug;a uq¿ isreru tlu meyehlg yrjd.kak;a fuu m%;sldr l%uh w;ayod n,kak mq¿jka' RF Ñls;aidj uq¿ isrergu l< yelshs'

• m%;sM, tkak i;s yhhs

wfmalaIs; m%;sM, ,nd.kakkï i;shlg tlajrla ne.ska i;s yhla fuu Ñls;aidj l< hq;=hs' ta jf.au ,nd.;a m%;sM,h lsis÷ fjkila fkdue;sj udi yhla muK ld,hla mj;ajd.; yelshs'

• ;djld,sl YdÍßl wmyiq;d

Ñls;aidfjka miqj we;eï whf.a iu r;= ùu" we;eï ia:dk bÈóu jeks ,laIK u;= jqj;a tajd ish,a, ;djld,slhs' kuq;a È.=ld,Skj Ñls;aidj lrk wfhl=f.a iu ld,hla hoaÈ úh,s iajNdjhla .ekSug bv we;;a fudhsiaprhsia l%Sï tlla wdf,am lsÍfuka th u.yrjd.; yelshs' ta jf.au Ñls;aidfjka miq fyd¢ka c,h mdkh lsÍu b;du jeo.;a'

• jeo.;a

fuu m%;sldrh lsÍfï§ WIaK;aj l%udxl ksis f,i yeisrùu ms<sn|j ksis wjOdkh fhduq l< hq;=hs' fï i|yd m<mqreÿ rEm,djkH Ys,amsfhl= f;dard.ekSu jeo.;a'

m%ùK rEm,djkH Ys,amS
ud,sx. m%kdkaÿ
( Skin Care with Malyinga

• trxÈ fl!Y,Hd