නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

,smaiaála" lshqfglaia jf.au iqj| ú,jqkq;a YS;lrKfha ;shkakwms ´ku fohla YS;lrKhl .nvd lf<d;a tys wdhq ld,h jeä fjkj jf.au ksIamdokh kejqïj mj;skjd' ta;a fï úÈyg kejqïj ;shd.kak YS;lrKfha ;ekam;a lrkak ´k lk fndk foaj,au ú;rla fkdfõ' Tn Ndú;hg .kakd fndfyda rEm,djkH ksIamdok YS;lrKfha .nvd lsÍu we;eïúg Tnj mqÿu lrkakla fõú' l,ameje;au jeä lr.ekSu i|yd fndfyda rEm,djkH øjH isis,a iy úh<s ia:dkhl .nvd lsÍu iqÿiqhs' tjeks wjia:djl ta foaj,a .nvd lrkak fyd|u ;ek ;uhs YS;lrKh' wms Èkm;d Ndú; lrk rEm,djkH ksIamdok lsysmhla fuf,i YS;lrKfha ;nd .; hq;= fjkj' fï foaj,a ;ekam;a lrkak fjku Cosmetic Fridges ;snqK;a f.or YS;lrKhla ;sfhoaÈ fïlgu ú;rla ;j;a wu;r YS;lrKhla fudlgo@ tfykï wo ìhqá msgqfjka n,uq fudkjo fï YS;lrKfha ;ekam;a lsÍug iqÿiq rEm,djkH øjH lsh,'

² blauKska >k jk ksh wdf,amk

wms ´kEu ksIamdokhla újD; l<dg miafi th wkjYH f,i ndysr mßirfha ;dmhg ksrdjrKh jkjd' ta ksid ksh wdf,amkj, we;s ødjl iy ridhksl øjH l%shd;aul jk w;r th l%ufhka >k;ajhg m;a fjkj' fï ksid ;uhs wms ksh wdf,amk YS;lrKhl .nvd l< hq;= fjkafk' fuhska ksh wdf,amk kejqïj mj;sk w;r l,a ;nd .; yels ld,h;a jeä fjkjd'

² bÈuqKq weiaj,g YS; l< Eye Cream

WoEik wjÈ jkúg we;eï whf.a oEia bÈuqKq iajNdjhla .kakj' fïlg tla fya;=jla ;uhs rd;%S wdyrhg ¨Kq wêl wdydrhla .ekSu' weiaj, bÈuqKq .;sh blau‚ka bj;a lr.kak YS;lrKhl ;ekam;a l< whs l%Sï tllg fyda whs fc,a tllg mq¿jka' iS;, ksid reêr jdyskS ,sys,a ù bÈóu wvq lrkj'

² blau‚ka l,a bl=;a fjk Eye liner, Mascara   jeä ld,hla ;shd.kak'''

Tn okakjo Èhr whs,hsk¾ újD; lsÍfuka miq Wmßu wdhq ld,h udi 6 la iy uialdrd újD; lsÍfuka udi 3 la mj;sk nj@ whs ,hsk¾ iy uialdrdj, l,ameje;au jeä lr .ekSug Èhr whs ,hsk¾ iy uialdrd YS;lrKhl .nvd lsÍu b;du wjYHhs' tu.ska tajd kejqïj mj;skj' Ndú;hg fmr whs ,hsk¾ iy uialdrd fid,jd Ndú; lsÍug;a wu;l lrkak tmd'

² .sïydkfha Èh fjk f;d,a wdf,amk

,smaiaála YS;lrKhla ;=< ;nd .ekSu w;HjYHu fkdjqK;a .sïydk ld,fhaÈkï wksjd¾hfhkau ,smaiaála YS;lrKhl ;ekam;a l< hq;=hs' msg; mj;sk wêl ;dmh ksid ,smaiaála Èhù ydks úh yelshs' ta jf.au f;d,a wdf,amkfha jhkh fjkia ù f;d,a u; ksis f,i ,siaid hdfï .;sh wvqfjkj' fïjdfha l,ameje;au jeä lr.kak ´fkkï Tfí m%sh;u ,smaiaálaYS;lrKfha ;nd .ekSu iqÿiqhs'

² Long lasting iqj|lg YS; l< iqj| ú,jqka

idudkHfhka fndfyda fofkla iqj| ú,jqka ;nkafk lKaKdä fïih u; fyda kdkldur rdlal u;' kuq;a fuh iqj| ú,jqka .nvd lsÍfï jerÈ l%uhla' bka msg; WIaK;ajh" wdf,dalh iy jd;h ksid iqj| úheflkjd' fï l%ufhka ú,jqkaj, iqj| wdrlaId fjkjd jf.au iqj| È.= fõ,djla mj;ajd.kak;a m%fhdackj;a'

² Toner, whs l%Sï" fudhsiaprhsi¾ iy Face Mask

wfkl=;a ksIamdok jf.au fï foaj,aj, l,a bl=;a ùug;a msg; WIaK;ajh n,mdkj' YS;lrKhl ;ekam;a l< fgdak¾ tlla Ndú; lsÍfuka Tng kejqï njla ,nd.; yelshs' ta jf.au l+,a whs l%Sï tllg" fudhsiaprhsi¾ tllg mq¿jka Tfí iakdhq ikaiqka lr iug ieye,a¨jla ,ndfokak' uqyqKq wdjrK fyda ISÜ udiala úkdä 20 la YS;lrKfha ;nd Ndú; lrkak mq¿jka'

² iajNdúl rEm,djkH ksIamdok;a l,a bl=;a fkdù ;shd.kak

iajdNdúl ksIamdokj, l,a ;nd .kakd øjH-merîka" i,af*aÜ wdÈh wvx.= fkdjk ksid tajd È.= ld,hla ;nd.kak YS;lrKfha ;ekam;a l< hq;hs' bka iajNdúl rEm,djkH ksIamdokhl jqK;a wdhq ld,h È.= lrkjd jf.au nelaàßhd iE§u j<lajkjd'

^ Beauttyobsessions.com weiqfrka &

• trxÈ fl!Y,Hd