නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

,xldfõ wmg .e,fmk l¨‍mdg whs,hsk¾ iy uialdrdldka;djkaf. uqyqfKa lemS fmfkk bkaøsh ;uhs weia lshkafk' wms iuyr fj,djg lshkjd weia j,ska l;d lrkj lsh,;a'weia tlsfkldf.ka tlsfkldg fjkia úÈyghs msysg, ;sfhkafk' iuyrekaf. weia Wm;skau yß ,iaikhs' ;j;a iuyrekaf. mqxÑ mqxÑ wvqmdvqlï ;sfhkjd' wvqmdvq ;snqK;a ke;;a wms wfma weia ,iaik lr.kak w÷ka Ndú; lrkj' fï w÷ka Ndú;h b;du mer‚ rEm,djkH l%uhla' kuq;a oeka iajNdúl w÷fkka Tíng .syska f,aisfhka myiqfjka weia w,xldr lr.kak uialdrd" whs ,hsk¾ia ;sfhkjd' 

• uialdrd 

uialdrd Ndú; lrkafk weia msydgq ,iaik lr.kak' weia msydgq j, uialdrd .e,aúh hq;af;a mqxÑ frda,¾ n%Ia tllska' yßu ,iaikg uq¿ weia msydgq mqrdu uialdrd fyd¢ka .,ajd .ekSug ñka mq¿jka' uialdrd ;o ks,a mdg" ;o ÿUqre mdg jf.a j¾K lsysmhlska .kak mq¿jka'

• whs ,hsk¾

whs ,hsk¾ tflka lrkafk weia msydgq Wv iy hg fldgia brla u.ska yhs,hsÜ lr.kak' wia ,iaik lr.kak jeo.;au foa;a fï whs,hsk¾ia'

• ldc,a 

whs ,hsk¾ tflkau ú;rla fkfõ whs ,hskaia ldc,a j,skq;a w¢kak mq¿jka' ldc,a mqxÑ vmams j, jf.au mekai,la wdldrfhkq;a tkj' ta jf.au ldc,a lshkafk wE; w;S;fha mgkau mejf;kakla' vmamshl tk ldc,a tl l%Sï tlla jf.a' th mqxÑ mskai,la wdOdrfhka wdf,am lr.kak mq¿jka'

• *jqkafâIka l<dg miafi

uqyqKg iy weia mshka j,g *jqkafâIka tl wdf,am lr wjika jqKdg miafi ;uhs fï uialdrd whs ,hsk¾ia Ndú; l< hq;= fjkafk'

• fjd,shqï tl jeä lr.kak

fjd,shqï tl jeä lr.kak;a fjku uialdrd iy whs ,hsk¾ia ;sfhkafka' fïfl fome;a;la ;sfhkjd' tl me;a;l j¾Kh wfkla me;af; ;sfhkafka mqxÑ mqxÑ msydgq fï Wmdx.fhka mq¿jka weia msydgq j, fjd,shqï tl jeä lr.kak'

Long lasting lr.kak Fixing Spray

idudkHfhka fïlawma tlla lroaÈ wmsg ;sfhk f,dl=u .eg¨jla ;uhs ál fj,djla .shdg miafi whs ,hsk¾ia" uialdrd ú;rla fkfõ uq¿ fïlawma tlu Èhfjk tl' fïlg fyd|u úi÷u fïlawma tflka miafi uqyqKg Fixing Spray tlla iafma% lrk tl' Fixing Spray tflka fïlawma tl leu;s fj,djla lsisu fjkila ke;=j ;shd.kak mq¿jka' 

Waterproof Mascara

újdy W;aijhl fndfyda ukud,shka uqyqK fok .eg¨jla ;uhs yjia fjoaÈ wef.a whs,hsk¾ia Èh fjk tl' ta jf.au w~kfldg whs ,hsk¾ia fiaru uqyqK mqrd Èhfj,d .syska' b;ska fï foaj,a ksid wmsg mq¿jka Waterproof Masacar, Eye liner  Ndú; lrkak'

• nd, ksIamdok Ndú; lf<d;a

wms fudk ksIamdokhla .;a;;a fyd| n%Ekaâ tlla f;dard.ekSu b;d jeo.;a' fudlo ;;a;ajfhka wvq uialdrd jf.au whs,hsk¾ia Ndú; lf<d;a fjkafk ld,hla .shdu weia hg l¿ fjk tl'

• ,xldfõ wmsg .e,fmk l¿ meyeh

fudk fudk j¾K j,ska fï foaj,a ;snqK;a wmsg .e,fmkafk l¿ mdg' wfma ifï l¿ meyefha isg ÿUqre meyh olajd j¾Kdj,shla ;sfhkjd' wdishd;sl wmsg f.dvla .e,fmkafk l¿ meyeh' kuq;a l¿ whs,hskaia jqK;a f.dvla ;og wekafod;a widudkH fmkqula tkak mq¿jka'


m%ùK rEm,djkH Ys,amskS
§msld .=Kfialr
( Salon Deepika Gunasekara )

• trxÈ fl!Y,Hd