නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fgdak¾ lsÍfuka miq fudhsiaprhsia lsÍug fmr iSrï .dkakifï w,xldrh iy ;reK nj mj;ajd .ekSug mßmQ¾K ksIamdokhla úÈyg Face Serum y÷kajkak mq¿jka' Tng kejqï iy fi!LH iïmkak fmkqula ,nd.ekSug wjYHkï Tn i;=j iSruhla ;sìh hq;=hs' iu ;=<g ldje§ wNHka;rfhka iu fmdaIKh lsÍfï yelshdj iSrï tllg ;sfhkjd' tA jf.au f*ia iSrï lshkafk iu úhm;a ùug tfrysj Ndú; l< yels oekg ;sfhk fyd|u rEm,djkH i;aldrhla lsõfjd;a ksjerÈhs'

• iSrï tll m%fhdack

² iu meyem;a lsÍu

² ifuys we;s f;,a .;sh md,kh

² ifuys f;;ukh jeä lsÍu

² iu we;=<;ska fmdaIKh lsÍu

² úlD;s jQ iu w¨;ajeähd lsÍu

² iu /,s jeàu wju lsÍu

• wfkl=;a wdf,amkj,g jvd .=Kd;aulhs'''

iSrï lshkafk l%shdYS,S wuqøjH j,ska msÍ we;s c,h fyda f;,a u; mokï jQ øjhla' tA jf.au b;du ieye,a¨ øjhla' iSrï tll we;s l=vd wKq fudhsiaprhsi¾ tllg jvd ifï .eUqrg .uka lr fmdaIKh ,nd fokj' fndfyda rEm,djkH Ys,amSka mjd fudhsiaprhsi¾ iy f*ia l%Sïj,g jvd iSrï w.h lrkjd'

• rEm,djkH l%shdj,shg iSruh M,odhSj  tl;= lr.kafka fufyuhs

´kEu wdf,amkhla fuka iSruh úYd, jYfhka fh§u wjYH kE' meflach ;=< we;s Wmfoia wkq.ukh lsÍu jeo.;a' iSrï Tfí rEm,djkH l%ufha ydkslr fkdjk fldgila njg m;alr.ekSu Tn i;=hs' tys we;s l%shdldÍ wuqøjH Tn Ndú; lrk wfkl=;a ksIamdok iu. iDKd;aul m%;sl%shd we;s lrhs'

• ksjerÈ ms<sfj, wkq.ukh lrkak

fgdak¾ lsÍfuka miqj iy fudhsiaprhsia lsÍug fmr iSruh Ndú; l< hq;=hs' iSrïj,g iu mqk¾Ôjkh lsÍug l%shdldÍ ixrpl ;snqK;a ;ukag wjYH ´kEu fudfyd;l iSrï Ndú;hg .; fkdyelshs' fuh WoEik iy iji foj;djla muKla Ndú; l< hq;=hs' ksIamdokfha j¾.h wkqj i;shlg jrla muKla Ndú; l< yels iSrï j¾.;a ;sfhkjd' tA ksihs ksIamdokh Ndú; lsÍug fmr Wmfoia m;%sldj lshúh hq;= fjkafk' 

Hydrating Serum

fï iSrï tflka iu ksfrda.Sj ;nkjd fukau iu §ma;su;a lrkjd' yhsfâ%áka iSrï tl yh¨frdksla wï,fhka fmdfydi;a' jvd;a fyd| ld¾hlaIu;djhla i|yd fujeks j¾.fha iSrï f;;ukh iys; ia:dkhl ;ekam;a l< hq;=hs' WodyrKhla f,i kdk lduf¾ ;ekam;a l< yelshs'

Babor HSR iSruh

ifï mgl j, jHQyh Yla;su;a lsÍug iy ffi,j,g f;;ukh uqod yeÍug ldnksl is,slka iy *hsg¨frdafkaÜ j,ska fuu iSruh fmdfydi;a'

Plantscription Serum

fuh ´kEu jhil ´kEu iula iys; mqoa.,fhl=g iqÿiqhs' jhia.; ùfï§ iu u;=msg fmkakqï lrk i,l=Kq iÕjd.kak fuu iSruh WmldÍ fjkj jf.au ifï §ma;su;a fmkqu È.= ld,hla mj;ajd.kak;a mq¿jka' iSrï tlla Ndú;hg fmr Tfí ifï iajNdjh .ek wjOdkh fhduq lsÍu jeo.;a'

( cosmostore.org weiqfrka )

• trxÈ fl!Y,Hd