නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iu wõjg msÉÑ,do tfykï fï foaj,a lrkakf.dvla fofkl=g ;sfhk .eg¨jla ;uhs wõjg msÉpqKq iu kej; mrK ;;a;ajhg .kak tl' talg f.dvla ld,hla hkjd' fndfyda fokd ta i`oyd tl tl l%Sï mdúÉÑ lr;a jvd;a fyd| iajdNdúl l%uhla mdúÉÑ lrk tl'

• fldaudßld

.skaorg msÉpqkdu ´ku flfkla lrk fohla ;uhs fldaudßld lE,a,la wf,am lrk tl' ta jf.a ;uhs wõjg msÉpqkdu;a fldaudßldj, we;=f,a ;sfhk ;r,h msÉpqkq ia:dk j, wdf,am lsÍfuka úh<s iajdNdjh ke;s fjkj' iu ks;ru úh<S hk flfkl=g;a fldaudßld wdf,am lrk tl fyd|hs'

• ly

ly l=vq fïi ye¢ ld,lg lv, msá ye¢ 3 la" f,uka hqI iaj,amhla tl;= lr ;,mhla yod.kak' fï ;,mh i¾ms,dldrj uqyqfKa wf,am lrkak' úkdä 10 lg ú;r miafia fidaod yßkak'

• w,

w, fyd|g ;ïn,d fmdä lr, fmaiaÜ tlla yod.kak ´fka' fï fmaiaÜ tl uqyqfKa wõjg msÉpqk m%foaYj, wf,am lr, fõf,kak ;sh,d fidaod yßkak' fï i;aldrfhka uereKq ffi, bj;a lr l¿ meyeh wju lrkak Woõ fjkjd'

• ;lald,s iy f,uka i;aldrh

;lald,s f.ähl hqI j,g f,uka hqI ìxÿ lsysmhla od,d fmaiaÜ tlla yodf.k uqyqfKa wf,am lr,d úkdä 15 lska ú;r WKq j;=frka fydaokak' ;lald,sj, wvx.= fj,d ;sfhk í,SÑx ifï uereKq ffi, bj;a lrkak Woõ fjkj'

• fílska fidavd

fílska fidavd j;=rg ñY% lr,d úkdä 20 la ú;r ;sh,d uqyqfKa ms<siaiqk ;eka fidaod yßkak' fï l%ufhka blaukska wõjg msÉÑ,d uereKq ffi, bj;a lr.kak mq¿jka'

^ wka;¾cd,h weiqfrka &

• w¾Ñ; b÷jr