නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

wefudakshd wdid;añl whg Black instant hair colour stikjhia fíohlska f;drj iqÿ flia l¿ lr.kak fndfyda wh leu;shs' b;ska tA fjkqfjka Ndú; lrk m%isoaOu fohla ;uhs fykd lshkafk’ kuq;a fï fykd lsÍu ;rula lrorldÍ jevla' tA jf.au wf;a .EjqfKd;a hjd.kak;a yß wudrehs' tA;a oeka ;ukag Wjukd fj,djg f,fyisfhkau ;ukag wjYH flia l¿ lr.kak mq¿jka iaudÜ .ecÜ tlla ;sfhkjd' tA ;uhs Black instant hair colour stik tl' iajdNdúl f;,aj,ska fmdfydi;a fuu T!Iëh iQ;%h ysiflia iam¾Y lsÍug iy w¿ ysiflia laI‚lj ieÕùug úfYaIfhka ilia lr we;'

wefudakshd wdid;añl whg'''

we;eï mqoa.,hkag wefudakshd wdid;añl;djhka ksid ;ukag leu;s úÈyg ysiflia mdg lrkak nE' tfyu whg ;uhs fï iaála tl úfYaIfhkau ;sfhkafka' fudlo fïl fidaod bj;a l< yels wdf,amkhla ksid' tA jf.au ;djld,slj muKla ysiflia mdg lrkak leu;s whg;a .e,fmku úi÷u Hair colour stick tl'

Ndú;h myiqhs

fïl ,smaiaála tlla jf.au ;uhs' j¾Kh ú;rhs fjkia' tA jf.au ´ku ;ekl /f.k hdfï myiqj;a ;sfhkjd' ;ukag l¿ lr.ekSug wjYH flia frdo f.k Hair color stick tflka th fyd¢ka wdf,am lsÍu muKhs l< hq;af;a'

Long lasting meyehla'''

ysiflia j, wdf,am lsÍfuka miq kej;;a ysi flia fidaok f;lau tu meyeh fkdkeiS mj;skj' tA jf.au ysiflia j,g iajNdúl §ma;shla o ,ndfokj' 

iajNdúl wuqøjH

t~re îc f;,a" iajNdúl bá" Stearic wï,h" Cetyl we,afldfyd,a" wdukaâ f;,a" mer*ska" ;, f;,a" T,sõ f;,a" i÷ka f;,a' Caprythydroxamic wï,h yd c,h tl;=hs' iajNdúl øjH wvx.= jqK;a msg;g hk úg" ixpdrh lrk úg fyda úfYaI wjia:djl§ muKla .Efjd;a kdia;shla kE' 

l%shd mámdáh ir,hs

l,¾ iaála tl wdf,am l< hq;af;a fyd¢ka úh¨Kq ysiflia j,g' f;; ysiflia j, wdf,am lf<d;a th /f​|kafk kE' uq,skau l=vd ysiflia fldgila weÕs,s j,ska f.k miqj uq,aj, iy iqÿ ysiflia u; th wdf,am l, hq;=hs'

j¾K lsysmhlska

fuu Instant Hair colour stick tl j¾K lsysmhlska ñ,§ .kak mq¿jka' l¿" ;o l¿" ÿUqre" fldams meyeh' kuq;a wdishd;sl mqoa.,hkaf.a ysiflia j,g jeäfhkau .e,fmkafk l¿ j¾Kh' ysiflia ;U meyehg yqre wfhl=ka ÿUqre fyda fldams meyeh .e,aúh yelshs' fuh uDÿ iqj|lska o hqla;hs'

f;,a .;sfhka hqla;hs

fuu ksIamdokh t~re jeks >klñka wêl f;,a j¾. lsysmhl tl;=jla ksid Ndú;fhka miq iq¿ f;,a iajNdjhla we;s fjkak mq¿jka' flfiafj;;a fuhska ysiflia jeàula fyda wdid;añl;djka we;sfjkafk kE'

fjk;a j¾Khkag leu;s whg;a'''

Instant Hair colour stick tl m%Odku iqÿ flia l¿ lrkak jqK;a mdg mdg ysifliaj,g leu;s whg;a úúO j¾Kj,ska fïl ñ<§ .kak mq¿jka'

m%ùK rEm,djkH Ys,amS
iuka; .=Kfialr
^Salon Moods &

trxÈ fl!Y,Hd