නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

uqyqKg lrk i;aldr w;a"mdj,g;a lrkakTn Tfí uqyqK iy ysiflia i|yd fyd|u j¾.fha f*aiafjdIa" l%Sï" Ij¾ fc,a iy f;,a j¾. ñ, § .kakjd' fï foaj,aj,g uQ,sl ;ek fooaÈ fndfyda fofkl=g u.yefrk ;eka folla ;uhs w;a iy mdo' kuq;a uqyqK jf.auw;a md o msßisÿjg ,iaikg ;nd.ekSu b;du jeo.;a' ta fjkqfjka f,dj ms<s.;a fyd|u ámaia lsysmhla Tng lsh, fokak ys;=jd'

² kshfmd;= msßisÿj ;shd.kak'''

w;a md .ek l;d lroaÈ kshfmd;= lshkafk m%Odk fohla' we;euqka ksh lmkhlska kshfmd;= lmkj fjkqjg láka ymkak mqreÿ fj,d bkakjd' kshfmd;=j,g ydks lrk fuu krl mqreÿ ioygu k;r lr.; hq;=hs' ñksfil=f.a kshfmd;= remshf,a ldishl m<,g jvd È.= fkdúh hq;= njg u;hla ;sfhkjd' Bg jvd È.=kï ksh lemSu jeo.;a' kshfmd;= lshkafk úiîcj,g f;da;ekakla'

² úh¨Kq oE;g'''

fyd| ;;a;ajfha fudhsiaprhsi¾ tlla fyd¢ka fidaod.;a oE;aj, Èklg ;=ka j;djlaj;a wdf,am lsÍu jeo.;a' .sïydkfha§ ieye,a¨" f;,a rys; fudhsiaprhsi¾ Ndú; l< hq;= w;r YS; R;=fõ§ nßka jeä wdf,amkhla f;dard .; hq;=hs'

² udfilg ierhla fyda  fukslshq tlla'''

wju jYfhka uilg jrlaj;a oE;aj,g fukslshq i;aldrhla lrkak' fuhska Tfí oE;a msßisÿ lr iïndykh lrkq ,nkjd' th Tfí oE;aj,g ,efnk mßmQ¾K fmdaIKhla'

² rd;%S iïNdykh wjYHhs'''

rd;%S ld,fha§ fudhsiaprhsi¾ wdf,am lr ñks;a;= myla muK  oE;a iïndykh l< hq;=hs' b;d r¿ oE;a i|yd Tn Ndú; lrk fudhsiaprhsi¾ tl iu. jeia,ska iaj,amhla ñY%lr .e,aùfuka rd;%sh mqrdu iu wdrlaId lr.kak mq¿jka'

² oji mqrd fïiaj,g ;eïfnk ll=,a'''

fï .eg¨j fndfyda fj,djg ;sfhkafka msßñ md¾Yajhg' fuhg m%Odku fya;=j khsf,daka fïiaj,ska È.= fõ,djla ll=, wdjrKh ù ;sîuhs' khsf,daka fjkqjg lmq fyda f,dï fïia f;dard .ekSu Bg ir, úi÷ula' tA jf.au i;shg fïia fcdavq 2 la j;a Ndú; lrkak' 

² .ïñßia i;aldrh È,Sr kdYlhla'''

È,Sr kdYl l=vq fyda l%Sï Ndú;h WmldÍ fjkafk flá ld,Skj muKhs' iakdkh w;r;=r idudkH Ij¾ fc,a fyda inka fhdod Tfí mdo fyd¢ka fidaod miqj úh<s ;=jdhlska msioeñh hq;=hs' ll=,a fyd¢ka úh¨Kq miq .ïñßia fyda hqle,smagia Ydlidr wvx.= Èhrhla wdf,am lsÍfuka ll=,aj, we;s È,Sr úkdY fjkjd' fuu wuqøjH fol m%n, È,Sr kdYlhka' ta jf.au fldamsj,ska ilid.;a iajNdúl ial%í tllska ú¨U ial%í lsÍu;a jeo.;a' È,Sr wdidok kshfmd;= .e,ù hdug ;rï m%n,hs' jHdhdï Yd,dj," iamdj," kdk ldurj, mdjyka fkdue;sj weú§u È,Sr wdidok we;s ùug yelss fmdÿ l%uhla'

² ll=f,a nelaàßhd úkdY lrkak .%Ska à'''

mdúÉÑ l< .%Ska à nE.a 25 la muK  WKqiqï c,hg oud tys mdo ks;sm;d fmÕùfuka f;aj, wvx.= gekska ksid nelaàßhd úkdY fjkjd' wdukaâ fudhsiap¾" ial%í jeks ksIamdokhla i;shlg lsysm j;djla Ndú; lsÍfuka w;a mdj, úh<s nj bj;a lr.; yelshs'

^ Style Craze.com &

• trxÈ fl!Y,Hd