නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

f,dalfha trending semi permanent eyelasheswms oeka Ôj;a fjkafk ,iaik .ek jeäfhka l;d lrk" ,iaikg udlÜ tlla ;sfhk f,dalhl' ta ksid .eyeKq msßñ ljqre;a ,iaikg bkak" ,iaik fjkak iy ,iaik .ek l;d lrkak leu;shs'wo Ôj;a jk ;reK mrïmrdj jeäh fïlawma mdúÉÑhg wlue;shs' iuyrúg tA ld¾hnyq,;ajh ksid fjkak;a mq¿jka' ke;akï iajNdúl fmkqug uq,a ;ek fok ksid fjkak;a mq¿jka' wd¾Ólj myiq ksid fjkak;a mq¿jka' úfYaIfhka wo ;reK ldka;djka fndfyda fofkla fudkhï fyda jD;a;shl kshef,k wh' tA ksid Tjqka Wfoa b|ka yjia fjkl,a weys msydgqj, uialdrd ;jrdf.k bkak" whs,hsk¾ tl w¢kak tA ;rï leue;a;la keye' tjeks wh iajdNdúlj ,iaikùu i|yd fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia jeks l%u j,g fhduq fjkak mgkaf.k ;sfhkjd' tAjd fndfydaúg fyd¢ka kv;a;= lf<d;a i;s fol ;=kla b;du;a wmQrejg;a iajNdúl wdldrhg;a ;shd.kak mq¿jka' tA ksid wehg iqkaorj bkak mq¿jka jf.au ;ud ms<sn| wd;au úYajdihlska lghq;= lrkak;a  mq¿jka' yeufj,djlu ;uka ,iaik nj wmg oefkkjd'

flfkl=f.a uqyqKg iy fmkqugiqÿiq whs,EIia j¾.h f;dard.kafk fldfyduo @

fndfyda fõ,djg wdishd;sl ldka;djka wka;¾cd,h fyda fmr wmrÈ. ckm%sh ;re Ndú; lrk whs,EIia ú,dis;d n,d tAjd ;udg;a lrfok f,ihs b,a,Sï lrkafk' tjeks wjia:d j,§ wms Tjqkaf. b,a,Sï j,g ijka fokak ´fk' kuq;a tjeks wjia:dj,§ cd;Hka;r w;aoelSï we;s Ys,ams‚hla jYfhka uu Tjqkaf.a fmkqug iy meyehg .e<fmk whs,EIia ms<sn| uf.a Wmfoiao ,ndfoñka yßu foa f;dard.kak Woõ lrkjd' 

fudkjo tf,i f;dard.kak;sfnk whs,EIia j¾.

whs,EIia j¾. 3 la f;dard.kak mq¿jka

² la,eisla ^ Classic natural look &  iajdNdúl fmkqug

² fjd,shqï ^ Volume Eyelash Extensions & - whs,EIia j, ;Sj%;djh jeä lr.ekSu i`oyd whs,EIia tlaiafgkaIkaia Ndú; lrhs'

² yhsì%â ^Hybrid eyelash extensions&fuh la,eisla iy fjd,shqï foflys tl;=jla f,i Ndú; lrhs'

fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia lsÍu i`oyd fldmuK ld,hla .;fjkjo @

tla mqoa.,fhla i|yd meh tlyudrl ld,hla .;fjkjd' th whs,EIia lrk mqoa.,hdf.a oekqu iy m<mqreoao u; ;SrKh jk ldrKhla'

fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia kv;a;=j myiqo @

lD;suj w,jk fujeks whs,EIia kv;a;=j wudre kE' tAjd ksjerÈ ms<sfj,g lsÍfuka uq,ska i|yka l< wdldrhg i;s folla ;=kla fyd¢ka mj;aj.kak mq¿jka' uq,a jrg whs,EIia lrmq flfkl= meh 24 la tajd iam¾Y lsÍulska je<lsh hq;=hs' meh 48 la tAjd f;óulska f;drj ;nd.; hq;=hs' tfia lsÍug wjYH jkafka tAjd weys msydgqjg fyd¢ka iúùu i|ydhs' whs,hsk¾ .e,aùfukao je<lsh hq;=hs' uialdrd o fkd.e,aúh hq;=hs' fïjdg fkd.Efjk mßÈ whs Iefvda Ndú; lrñka whsfïlawma tlla muKla fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia lrmq flfkl=g lr.; yelshs' fuys§ uialdrd .e,aùfuka j<lskak hehs lshkafk tajd bj;a lsÍfï we;s wmyiqj ksidhs' fyd¢ka kv;a;=j i|yd msyskSï" uqyqK iïndykh iy f*I,a lsÍfuka je<lSu wjYH fjkjd'

fujeks fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia Èkm;d msßisÿ lr.kafk fldfyduo@

Èkm;d msßisÿ lsÍula w;HjYH fõ' tA i|yd fjf<|fmdf<a fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia la,Skska Ieïmq j¾. we;' tajd Ndú; lsÍfuka msßisÿ lsÍu myiqh' tfia lsÍfuka fïjd È.= ld,hla fyd¢ka mj;aj.; yelshs'

fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia lsÍfï§ wefia fmkqug ndOd we;s fjkjo @

fïl fyd| m%Yakhla' wms ksjerÈ ms<sfj<g iqÿiq mqoa.,fhl=f.ka fïjd lrkjdkï lsisfia;au tfia úh fkdyelshs' tAjd u.ska iajdNdúl weys msydgq j,g o ydks isÿ fkdfõ' Ndú; lrk ksIamdok j, m%ñ;sh" f;dard.kakd fiñ m¾ukkaÜ fïlawma wdáiaÜf.a w;aoelSï iy fyd¢ka kv;a;=j u.ska wefia fmkSug lsisÿ ydkshla fkdjk nj lsj yelshs'

fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia ms<sn|j bf.k.ekSfuka ;reK mrïmrdjg jdishla ;sfnjkjo @

Tõ' f,alfha jeäfhkau ÈhqKq fjk l¾udka;hla úÈyg rEm,djkH l¾udka;h y÷kajkak mq¿jka' thskao fiñ m¾ukkaÜ fïlawma wxYhg jeä b,a¨ula f,dalfha ±ka ;sfhkjd' f,dalfha ´kE;rï ta i|yd /lshdjka ldka;djkag ;sfhkjd' fiñ m¾ukkaÜ whs,EIia" fiñ m¾ukkaÜ whsfn%daõia fukau fiñ m¾ukkaÜ ,sma l,¾ia jeks mdGud,djka m%ñ;s.;j yeoEÍu fï rfÜ ldka;djkag;a f,dalfha fyd| /lshdjka ,nf.kak mq¿jka' ksjerÈ wOHdmkh iy fyd`o mqyqKqj;a úfoaY relshd fidhd.ekSug myiqjla'

Seni Ralte Permanent makeup artist
Member of the Asia beauty artexpert association (ABEA) SingaporeBeauty Educator 
bkag¾keIk,a welvñ T*a ìhqàIshkaia-kqf.af.dv

yßka§ ,shkf.a