නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

;K m,ila f.fkk iqjnr ðú;h


ksfrda.Slu lshkafka Tfí ðú;fha jákdu foh lsõfjd;a ksjerÈhs' rfcla jqK;a f,fvla jqfKd;a jevla kE lsh,;a l;djla ;shkjfka' ksfrda.S jqKdu Tn fkdoekqj;aju Tfí ,iaik;a jeä fjkjd' Tfí isrer ksfrda.sj ;nd .kakg weú§u lshkafka yßu myiq jf.au m%;sM,odhl jHdhduhla' ta;a fï jHdhdufhka id¾:lj m%;sM, ,nd .kak kï weú§ug iqÿiq ux ;Srejla f;dard .kak fjkjd'

jdis fndfyduhla ;sfhkjdo@

jHdhdï lsÍug kï jvd;a iqÿiq jkafka ;Kfld< fyda je,s fndr¿ iys; tfnk iq¿ ia:rhla' fudlo isfuka;s fyda .,a fhdod ilia lr.;a ux ;Srej,ska Tng id¾:l m%;sM, ,nd.; fkdyelsfjkjd' kuq;a Tn ;Kfld<" je,s fndr¿ fyda fldyq iys; ìul weúÈkjd kï Tng fujeks jdis lsysmhlau w;a ú¢kak yels fjkjd' fï ksid wms ys;ka ke;s úÈhg ;Kfld< u; weú§fuka jdis fndfyduhla wfma YÍrh we;=f<a isoaO fjkjd'

frda. ksjdrKhg Woõ fjkjd''''

weú§u lshkafka f.dvla f,vj,ska wmsj wE; lr,d ;nd.kak mq¿jka fohla' ;Kfld<" je,s fndr¿ fyda fldyq iys; ìul weúÈk Tng Bg;a jvd jeä jdis fndfyduhla ,efnk nj ffjoHjreka mjikjd' fï u.ska YÍrfha iakdhq moaO;shg W;af;ackhla ,nd fokjd' úfYaIfhkau YÍrfha iakdhq wdndO ksid weÕ mK ke;s jk whg jeo.;a jk jHdhduhla f,i fufia ;Kfld< u; weú§u ks¾foaY lrkq ,nkjd' Èhjeähdj" wêl reêr mSvkh yd fldf,iagfrda,a jeks fnda fkdjk frda. we;s whg fuh b;d fhda.Hhs' jhia fíohla ke;sj fnda fkdjk frda.j, wjodkug ,la fj,d bkak Tng ;Kfld< u; weú§fuka jdis fndfyduhla w;a ú¢kak mq¿jka' tmuKla fkdfjhs" jl=.vq" wlaudj wd§ YÍr moaO;s yd reêr .ukd.ukh ld¾hlaIu lsÍug;a fuh WmldÍ jkjd'

mßiaiï jkak'''

;dr mdrl fyda isfuka;s ìul weú§ug jvd tfnkiq¿ ;Kfld< jeks ia:rhla u; weú§fuka o‚iaj,g bKg wmyiq;d we;s fjkafka keye' ueÈ úfha wh jf.au ;reK jhfia miqjk wh;a jerÈ bßhõ jf.a fya;= ksid fldkafoa lelal=ï jf.a foaj,ska msvd ú¢kjd' ;Kfld< ìul§ kï YÍrh wÕ,la muK my<g tfnk ksid oKysi j<¿lr" fn,a, yd fldkao jeks m%foaYj, wiaÓ w;r we;s fc,a jeks fldgig wiaÓ ieliSug myiqjla fjkjd' l%shdldÍ wiaÓj,g yd reêr .ukd.ukhg myiqjla jk ksid ixfõ§ ia:dkj,g fyd¢ka reêrh iemfhñka oEia fmkSug o ys;lr n,mEula we;s lrjkjd' fï ksidu fldkafoa we;sjk wdndO ;;a;aj we;sùug l,skau ksjdrKh lrkq ,nkjd'

rej ,iaik lr .ekSug kï'''

weú§u lshkafka YÍrhg ys;lr jHdhduhla' fï ksid weú§u u.ska YÍrfha wkjYH fïo oykhla isÿfjkjd' b;ska YÍrh yev lr.kakg;a ;Kfld< u; weú§u Woõ jkjd' f,a .ukd.ukh hym;a ùu wikSmj,g jeg ne£u jeks ldrKd;a jl%j Tfí rE imqj iqkaor lrkakg fya;= jkjd' fujeks ux ;Sre úáka úg fjkia lrñka weú§u;a jeo.;a' ^l÷ m%foaY fndr¿ mdrl" uqyqÿ ;Srhl&

udkisl iqjh i|yd''''

udkisl iqjh ,nd .ekSu i|yd ;Kfld< iys; ìul weú§u jeo.;a nj Tn fkdokakjd jkakg mq¿jka' ks;r T¿fõ lelal=ï yd is;a fõokd we;s wh úkdä 10-15la w;r ld,hla fyda fujeks tfnkiq¿ ;Kfld< ia:rhl weú§u jvd;a fhda.Hhs' fï u.ska udkisl iykh we;s jk nj iólaIKj,ska Tmamq ù ;sfnk ldrKdjla' ;Kfld< fmd<jl we;s tfnkiq¿ nj ksid ú¨fò weÕs,s myu fmdf<djg tî iam¾Y jk ksid YÍrhgu W;af;ackhla ,efnkjd'

ldka;djkag jeo.;a wehs @

wd¾;jh iïnkaO .eg¨" jl=.vq" .¾NdI yd fydafudak iïnkaO frda. we;s ldka;djkag fujeks ia:rhl jHdhdu lsÍfuka jeä jdishla .kak yels jk nj ffjoHjreka lshd isákjd' tneúka ;Kfld< u; weú§u ldka;djkag jeo.;a nj meyeÈ,shs' f,vla ;snqK;a ke;;a ojfia fmdä fj,djla fjka lrf.k fï jf.a fohla lrkakg mqreÿ jqfKd;a Tn fkdys;k wdldrfha fi!LHhu;a" m%S;sodhl Ôú;hlg Wreulï lshkakg Tng;a mq¿jka'

hQ áhqí weiqfrka
uOqNdIsŒ fndr¨f.dv