නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

මැරුණු සම අයින් කරන ඩර්මාප්ලෑනින්ish¨ foa wks;H f,dafl rej lshkafk;a Èfkka Èku úheflk fohla' ta;a ta úhelSu ál ldf,lg yß md,kh lr.kak mq¿jka kï ljqre;a leu;shs' ;djld,sl rEfmg fndre wdfgdam fudlgo lsh, we;eï jeäysáhka lsõj;a rej /l.kak rEm,djkH i;aldr ;sfhoaÈ ta .ek fkdi,ld bkak tl wmrdohla lsh,hs ugkï ysf;kafk' ojiska oji w;= úysoñka jHdma; jk fï rEm,djkH f,dafl v¾udma,Ekska lshkafk ;j;a tl id¾:l m%;sldr l%uhla'

• fudloao fï v¾udma,Ekska lshkafka@

v¾udma,Ekska lshkafk ifï uereKq ia:rh bj;a lsÍfï l%shdj,shla jf.au YÍrfha wkjYH frdau bj;a lr.kakg fhdod.kak id¾:l rEm,djkH i;aldrhla' th l=re,E" ,m le,e,a  iy ;=jd, fya;=fjka ifï we;s jqKq isÿre jid.ekSug Woõ fjkj' fuh isÿlrkafk v¾udfgdaud hk WmlrKh u.sk' fïl Surgical Blade tlla' fuu l%shdj,sh —mSÉ *ia˜ f,iska ye¢kafjkj' 

• wkjYH frdau bj;a lr.kak

we;eï wh isref¾ we;s wkjYH frdau bj;a lr.kak;a v¾udma,Eka lrkjd' fuu.ska lsisÿ fõokdjlska f;drj wkjYH frdau bj;a lr.; yelshs' fuh ta i|yd id¾:lu l%uhla'

• wkjYH frdau bj;a lr.kafka fufyuhs

uq,skau uqyqK fyd¢ka laf,kai¾ iy fgdak¾ lr fgdak¾ tl úh¨Kq miq wef,da fc,a tlla uqyqfKa wdf,am lr uqyqfKa Wv isg my<g ishqïj v¾uefgdaud tl wdOdrfhka frdau bj;a lr.; yelshs' frdau bj;a lsÍfuka miqj kej;;a uqyqK Hyaluronic Serum tl .,ajd ifuys f;;ukh jeäÈhqKq lsÍug we,a.S" fldaudßld ñY% Face Mask tlla oeóu l< hq;=hs'

• wjqreoaolg ;=ka j;djlaj;a

wjqreoaolg ;=ka j;djla fyda udi ;=fkka ;=kg v¾udma,Eka tlla lf<d;a Èÿ,k ksle<e,a iula Tng ,nd.; yelshs'

• v¾uma,Eka lsÍug fmr

ma,diaála Y,H ffjoHjrhl=" p¾u frda. úfYaI{ ffjoHjrhl= fyda w;aoelSï nyq, rEm,djkH Ys,amsfhl= u.ska v¾uemaf,aka isÿ lr.; yelshs' fuu l%shdj,sh isÿlsÍug m%udKj;a ;rï fi!LH iïmkak nj ;yjqre lr .ekSu i|yd Tfí iu mÍlaId lr.; hq;=hs' ta jf.au v¾uema,Eka lsÍug fmr Tn wfmalaId lrk foh rEm,djkH Ys,amshdg meyeÈ,sj lsj hq;=hs'

• i;shlg miq

tlsfkldf.a ifï iajNdjh wkqj iqjùfï ld,h fjkia fjkj' i;shlg miq ifï we;s jQ r;= meyeh iy bÈóu wvq fjkjd' ifï úYd, jQ isÿre fyda l=vd iqÿ ,m Tng oelsh yels kuq;a th bÈóu;a iuÕ myj hhs' m%;sldr l< m%foaYfha /jq, nEu isÿ fkdl< hq;=hs'i;s 2 lg miq m%;sldr l< m%foaYfha há iu ;o iy frdai meyehla .kakg mq¿jka' kuq;a th idudkH ;;a;ajhla' fjfyilr l%shdldrlï j,ska je<lS isáh hq;=hs' i;s 4-6 lg miq l%ufhka l%Svd lsÍug fyda fjk;a l%shdldrlï j, fhÈh yelshs'

• ysre t<sh wjodkï

m%;sldr l< m%foaYh Tfí idudkH ifï j¾Khg meñŒug udi 6 - 12  w;r ld,hla .;fjkj' tf;la iu ysre t<sfhka wdrlaId lr.; hq;=hs' v¾udma,Eka tl wjidkfha fudhsiap¾ tlla fyda Sun Block tlla .e,aùu iqÿiqhs' tfukau i;s lsysmhla ÿï mdkh fkdlsÍfuka Tn i;aldr l< iu blaukska iqj lr.; yelshs'

m%ùK rEm,djkH Ys,amS
ud,sx. m%kdkaÿ
( Skin Care with Malyinga

• trxÈ fl!Y,Hd