නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

úgñka E i;aldrh fldKafvg ú;roúgñka E j,ska ñksia YÍrhg ,efnk m%fhdack fumuKlehs wmg lsj fkdyelshs' úgñka E lr,a ly iy fld< meyefhka hqla;hs' fndfyda fokd úgñka E lr, ysiflka j¾Okh i|yd fhdod.;a;;a thska we;s m%fhdack úYd, mrdihla mqrd Èfjkjd' ta jf.au úgñka E lr,a Tng b;d wvq uqo,lska ´kEu *duishlska ñ, § .kak mq¿jka' ksfrda.S iu iy weiaj, ksfrda.S;dj mj;ajd .ekSug úgñka E WmldÍ jk w;r frda.dndO yd wdidokj,g tfrysj YÍrfha iajdNdúl wdrlaIdj Yla;su;a lrkjd

² ysre t<sfhka wdrlaId fjkak'''

ysre t<sh fya;=fjka ifuys we;s jk ms<siaiSï u.yrjd .ekSug úgñka E fhdod.; yelshs' ikaial%Ska fjkqjg úgñka E f;,a ìxÿ lsysmhla ysre t<shg ksrdjrKh ùug fmr w;a md j, wdf,am lsÍu l< yelshs'

² weia hg l¿ meyehg'''

weia jgd l¿ meye ùu j<lajd .ekSug úgñka E lshkafk fyd|u i;aldrhla' fï i|yd úgñka E lr,la f.k thska ìxÿ folla fjoeÕs,a, u;g oud úkdähla muK uDÿj weia jgd wdf,am lsÍu l< hq;=hs' fï l%shdjg fjoeÕs,a, muKla Ndú; lrkak fya;=jla ;sfhkjd' ñksidf. weia jgd we;s iu b;du uDÿhs' ta ksid weia iïNdykh i|yd wf;a wfkla weÕs,s fhdod.;af;d;a uDÿ iu u; jeä n,hla fh§u fya;=fjka iug ydks isÿúh yelshs' fuu iïndykh Èkm;d kskaog hdug fmr lrkjkï blauka m%;sM, ,nd.; yelshs'

² ms,siaiqKq ;=jd,j,g'''

úgñka E j, úYsIaG frda. kdYl .=Khla mj;sk nj fndfyda fofkla fkdokakd lreKla' úgñka E j,g mq¿jka l=vd ms,siaiqKq ;=jd, iqj lrkak' ifï hï ia:dkhla ms,siaiqKq ú.iu  úgñka E f;,a ìxÿ lsysmhla ms,siaiqKq ;=jd,h wjg ;ejrE úg th blau‚ka iqj fõ'

² w÷re meye fof;d,g'''

úgñka E lrf,ka ìxÿjla myiq weÕs,a,lg f.k Èkm;d f;d,a u; .e,aùfuka fyd| m%;sM,hla .kak mq¿jka' f;d,a u; f;,a ìxÿ wdf,am lr jl%dldrfhka úkdä folla muK msßueÈh hq;=hs' fï iuÕ leu;s kï ó me‚ ìxÿjla o fhdod.; yel'

² iqisksÿ w;a,lg

we;eï mqoa.,hskaf.a oE;a yßu f.dfrdaiqhs' fïlg ;uka lrk /lshdj jf.au f.orfodf¾ Èkm;d lrk foaj¨;a n,mdkjd' b;ska Tng mq¿jka úgñka E lr,la <Õ ;sfhkjkï th fmd,a f;,a ìxÿ lsysmhla iuÕ ñY% lr w;a,g oud fyd¢ka úkdä lsysmhla w;a fol msßuÈkak' fuhska Tfí w;a, uDÿ lr.; yelshs'

² ,m le,e,aj,g'''

,m le,e,a iqj lsÍfï mqÿu iy.; yelshdjla úgñka E i;=j ;sfhkj' ifï r;= ìì,s we;s ùu ksid we;s jk le,e,a iy ;=jd, ksid we;s jqK le,e,aj,g Wiiau m%;sldrh f,i i,lkafk úgñka E  fldÉpr ldf,lg l,ska jqK ;=jd,hla jqK;a úgñka E ìxÿ lsysmhla Èkm;du tu le,, u; wdf,am lsÍfuka le,f,a m%udKh wvq fjñka th úhelS hkjd'

² úgñka E f*aia udiala'''

fldaudßld fld<hla lmd fc,a tl bj;g f.k thg úgñka E f;,a ìxÿ lsysmhla ñY% lr uqyqfKa wdf,am lrkak' th úkdä 30 la muK ;sfnkakg yer isis,a c,fhka fidaod yßkak' fldaudßld Ydlhla fkdue;s kï ta fjkqjg Vaseline, Aloe Gel jeks .=Kd;aul fc,a j¾.hla .; yelshs'

^ bebeautiful in weiqßka &

trxÈ fl!Y,Hd