නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fldKafâ ,iaikg wdhq¾fõofhka m%;sldr• ysiflia .e,ù hkjdkï '''

ysiflia fndfyda úg mqoa.,fhl=f.a YdÍßl fmkqfï jvd;au lemS fmfkk wx.hla jk w;r th flfkl=f.a uqyqKg muKla fojeks fõ' wdhq¾fõohg wkqj ysifliaj, fi!LHh wdrïN jkafka wm .kakd wdydr j,sks' wfkl=;a iEu mgl iy moaO;shlu fi!LHh wmf.a wdydr Èrùfï Yla;sh u; .eUqßka r|d mj;S' wdydr Èrùfï ud¾.fhka msg; wiu;=,s;;djhka" mqoa.,sl iy mdrïmßl ÿ¾j,;d" wmf.a wd;;s uÜgï iy Ôú;fha iuia; .=Kd;aulNdjh o ysiflia j,g n,mdhs' Tfí ysiflia fi!LHh oekg wvmK ù we;akï Tfí ysiflia fjkia ùug mgka .ekSug fmr m%;sldrj,g fhduqjkak'


• ysiflia j,g msf;a n,mEu

wdhq¾fõohg wkqj ms; ifï iy ysifliaj, fi!LHh md,kh lrk uQ, idOlh f,i ie,fla' tys wiu;=,s;;djh wl,g ysiflia .e,ù hdu iy blauKska iqÿ ùug fya;= fõ' fodaI ksid Tfí flia l<U WKqiqï fõ' th iudk wdldrhlska wd;;sfhka we;sjk ysiflia jeàug o iïnkaO jkq we;s' th WKqiqï foaY.=Kh" by< mßjD;a;Sh" wêl YÍr WIaK;ajh" wdï,sl;djh iy ufkdaNdjhkaf.a idudkH fldamdúIaG;ajh u.ska ;jÿrg;a W.% úh yelsh' wdhq¾fõoh mjikafka ms;a; fodaIh iu;=,s; lsÍu iy th isis,a lsÍfuka ysiflia .e,ù hEu k;r l< yels njhs'

• ysiflia j,g fi!LH .eg¨j, n,mEu

ysiflia ke;sùu fyj;a ;Ügh fyda ie,lsh hq;= f,i isyska ysiflia ;sîu úúO fya;= ksid isÿ úh yel' iuyr úg ysiflia .e,ù hEu fi!LH .eg¨jl w;=re m%;sM,hla jk w;r fi!LH .eg¨jg ksis m%;sldr l< úg thg ms<shula ,efnkq we;' fydafudak wiu;=,s;;djh" wd;;sh" we;eï T!IO" .¾NkSNdjh" YdÍßl lïmkh" fjk;a iajhxl%Sh m%;sYla;slrK frda." ;hsfrdhsâ .eg¿" mrïmrd.;Ndjh" frda.S ;;a;ajhka fyda jhig hEu ysiflia .e,ù hEug n,mdk idudkH ;;a;ajhka úh yelsh'

• ysiflia j,g l< yels m%;sldr

ysiflia j,g fl,skau m%;sldr lsÍu fndfyda úg ysiflia iy ysialn,g wu;r wdOdrlhla ,nd §fï jvd;a nqoaêu;a udOHh fõ' wdhq¾fõoh iïnkaOfhka .;a l< fuu m%fõYh .eUqre uÜgñka ysiflia fi!LHh jeä ÈhqKq lsÍu i|yd m%n, fuj,ula úh yelsh' 

• f;,a id;a;=j yßhg lrkak

² f;,a r;a lr l=vd Ndckhlg oukak'

² tla w;l weÕs,s ;=vq f;,aj, .s,ajd wfkla wf;ka ysi uqÿfka we;s ysiflia fonE lr ysfiys f;,a wdf,am lrkak'

² bkamiq ysiflia hdno ia:dkhlg fjka lr kej; wdf,am lrkak' Tn uq¿ ysiu f;,a lrk f;la ysialn, jgd .uka lrkak'

² B<Õg fldKavfha È.g f;,a iaj,amhla iïndykh lrkak'

² wjidk jYfhka reêr ixirKh W;af;ackh lsÍug iy f;,a wjfYdaIKh lsÍug Èß.ekaùu i|yd l=vd rjqï p,s;hlska ysialn, iïndykh lrkak'

² f;,a úkdä 30 la fyda Bg jeä ld,hla /£ isàug bv fokak' iuyre tl /hlska f;,a b;sß lsÍug leu;shs'

² Tn f;,a bj;a lsÍug iQodkï jQ úg ysiflia f;;a lsÍug fmr uDÿ Ieïmq tlla fhdokak' iakdkh lrk úg u| WKqiqï c,h Ndú; lrkak'

• ysiflia wdrlaId lr.ekSu i`oyd

² kej; kej; whka lsÍu fyda wêl f,i WKq j;=frka mjd WKqiqï ùu ksid ysiflia iajdNdúl f;,a bj;a fjñka úhf,a'

² ydkslr ridhk øjHj,ska j<lskak' ysiflia wdrlaIK ksIamdok i|yd idmamq hdfï§ ysiflia fyda .eUqre mgl j,g ydkslr ridhksl øjH y÷kajd fkdfok f,i iajdNdúl IeïmQ" lkaäIk¾" j¾Kl ldrl iy fudaia;r ksIamdok Ndú; lsÍu jvd;a iqÿiqh'

² Tfí ysiflia jeämqr fidaokak tmd' wêl f,i fia§u ysiflia j,g ydks l< yels w;r úh<S hhs'

² Tfí ysiflia Èkm;d mSrkak' wdhq¾fõoh ks¾foaY lrkafka uq,aj, ixirKh W;af;ackh lsÍug iy Yla;su;a fi!LHh Èß.ekaùu i|yd Èkm;d ysiflia mSÍuhs' ysiflia leãu je,elaùu i|yd úh<s úg th mSrkak'

• .kakd lEu îu u`.ska ysiflia    fmdaIKh lrkak

kejqï" iïmQ¾K wdydr fõ,la wkqNj lsÍu iy ieliQ wdydr iy iSks wju lsÍu iuia; moaO;sfha fi!LHh jeä ÈhqKq lsÍu i|yd fya;= fõ' fi!LH iïmkak fm%daàka iy fïo iuÕ kejqï m,;=re iy t<j¿ j,ska m%udKj;a ;ka;= iuÕ ysiflia fi!LHhg úfYaIfhka iydh jk fmdaIH mod¾: nyq, wdydr rdYshla we;' fuu wdydr i|yd Tfí ksrdjrKh jeä lsÍu YÍrhg iy Tfí ysiflia i|yd ,nd .; yels fmdaIKh Yla;su;a lrkq we;' c,h mdkh lrkak' th wdydr Èrùfï iy ixirK moaO;sfha fi!LHh m%Yia; lsÍug WmldÍ fõ' tfukau mgl fmdaIKh isÿ lsÍug YÍrhg we;s yelshdj Yla;su;a lrkq we;'

wdhq¾fõo ffjoH ysreKs mQ¾Ksud
Christell Luxury Wellness nïn,msáh

yßka§ ,shkf.a