නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

Glass Skin පෙනුමට බොඩි ස්ක්‍රබ්ial%í tlla lshkafk ifï we;s uereKq ffi, bj;a lr iu msßisÿ lr.kak Ndú; lrk rEm,djkH i;aldr w;r ;sfnk jeo.;au l%uhla' Body Scrub jf.au Face Scrub ;sfhkj' idudkHfhka j¾;udk fjf<|fmdf<a ial%í j¾. ñ< wêlhs' ta jf.au fndfyda ksIamdok j, ridhksl øjH wvx.=hs' ta ksid wo ìhqá msgqfjka lsh, fokafk m%xYfha m%Odk iÕrdjla jk Marie Claire u.ska f,dj m%Odk fmf<a rEm,djkH yd p¾u frda. úfYaI{hska lsysmfofkl=f.a oekqñka ,nd.;a ial%í jÜfgdare lsysmhla .ekhs'

• fldams iy ó me‚ f*aia ial%í

fyd|u fndä ial%íia fldams iy ó me‚ j,ska idod we;s nj wm ms<s.; hq;=hs' fldams j, wvx.= lef*aka u.ska uqyqfKa iu u; reêr ixirKh fõ.j;a lr iug §ma;shla ,ndfokjd'

• idod.kakd wdldrh

fldams l=vq f;a ye¢ 4 la" ó me‚ f;a ye¢ 5 la iy T,sõ Ths,a f;a ye¢ 5 la Ndckhlg oud fyd¢ka ñY% lr f;; iu u; wdf,am lrkak' ñks;a;=jla muK uDÿj iïNdykh lr WKqiqï c,fhka fidaod yer úh,s ;=jdhlska msiod.kak'

• frdai fm;s fndä ial%í

frdai u,a j,ska iug m%;s,dN ish .Kkla ,ndfokj' ta jf.au ial%í tlg fyd| iqj|l=;a ,efnkj' fidaßhdisia iy oo jeks ifï frda. i|yd frdai lshkafk fyd| m%;sldrhla'

• idod.kakd wdldrh

frdai f;,a fïi yekaola iu. kejqï frdai fm;s l=vd Ndckhlg oud fmdä lr.kak' miqj Bg l=vq lr.;a iSks fldamamhla iy fcdfcdand f;,a fldamam ¼ la o ñY% lr isref¾ .,ajd ñks;a;= lsysmhla ;sfnkakg yer idudkH c,fhka fidaodyßkak'

• ly ñY% úgñka E ial%í

ly lshkafk ´kEu ial%í tllg fyda f*aia udiala tllg nh ke;sj Ndú; lrkak mq¿jka úYauhckl wuqøjHhla' ly j,ska ksIamdokh lr.; yels fï ial%í tl Ndú; lf<d;a iug iajNdúl §ma;shla ,ndfok w;r wjidkfha iug b;d uDÿ njla ,efnkjd'

• idod.kakd wdldrh

ly f;a ye¢ 2 la" iSks fldamamhla" fmd,a f;,a fldamam ¼ la yd úgñka E lr,a foll f;,a Ndckhlg oud fyd¢ka ñY% lr f;; iu u; wdf,am lr jl%dldrj iïNdykh lrkak' úkdä lsysmhla ;sfnkakg yer uo WKqiqï c,fhka fidaod yer úh,s ;=jdhlska msiod.kak'

^ Marie Claire iÕrdj weiqßka &

trxÈ fl!Y,Hd