නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

flia l<U /lfok iajNdúl Hair Mask


iqkaor flia l<Ula lshkafka kï ldka;djka jk wmg jákd wdNrKhla''' ta ksid ;uhs mxp l<Hd‚hka w;rg flaY l,Hd‚h tl;= fjkafk;a'' fldKavhg fkdfhla fkdfhla ú,dis;d lrk ldka;djka jf.au fkdfhla fkdfhla m%;sldr lrñka È.= flia l<Ula lr.kak W;aiyd orK ldka;djka o ´kE ;rï isákjd'' fldKavh wdrlaId lr.kak kï wms wksjd¾hfhkau fldKavhg iß,k fmdaIKhla ,nd fokaku ´k'' flia .fiys uq, Yla;su;a kï Yla;su;a flia l<Ula wmg ,nd .kak mq¿jka' b;ska kj,sh wms Tng wo wfma flia l<U /l .ekSug wjYH lrk i;aldr l%u lsysmhla .ek lsh,d fokak iQodkñka'''

fldfydU fld< iy ólsß fyhd¾ udialawjYH øjH
 • fldfydU fld<
 • ó lsß


 • idod.kakd wdldrh

  uq,skau fldfydU fld< fyd¢ka msßisÿ lrf.k th íf,kav¾ lma tllg tla lr.kak' miqj thg ó lsß iaj,amhl=;a tla fldg b;du;a isyska ñY%Khla ,efnk ;=re fyd¢ka íf,kav¾ lr.kak ´k' oeka fï idod .;a ñY%Kh fyd¢ka ysi flia w;r ;jrd msßuÈkak ´k' i;aldrh fldg úkdä 30 l muK ld,hla ;nd msßisÿ j;=frka fidaod yßkak ´k'

  i;shlg tla j;djla fï i;aldrh lsÍu ;=<ska wmsg wfma flia l<U §ma;su;aj ksfrda.Sj ta jf.au È.= flia l<Ula njg m;alr .kak mq¿jka' úfYaIfhkau ysiflia .e<ù hEu fï i;aldrh fya;=fjka k;r jk ksid ysiflia wld,fha .e,ù hEu .ek lkiai,af,ka isák wfma ldka;djkag fï mKsjqvh wiajeis,a,g ldrKdjla fjhs'


  wjYH øjH

 • msßisÿ fmd,af;,a
 • t~re f;,a
 • ó lsß
 • r;=ÆKq hqI
 • ì;a;r iqÿ uoh
 • w,s.egfmar f.ähla


 • idod.kakd wdldrh

  b;du;a myiq wdldrhg idod .; yels i;aldrl l%uhla f,ig fuu i;aldrh y÷kajd fokak mq¿jka jf.au lsÍug we;af;a" fï ish,a,u wfma ysiflia we;s m%udKh wkqj øjHhka ys m%udKhka ilidf.k ish,a,u íf,kav¾ lma tllg tla fldg fyd¢ka íf,kav¾ lr .ekSu' miqj ysiflia w;r fyd¢ka ;ejfrk fia msß uÈkak ´k' mehl muK ld,hla i;aldrh ysiflia w;gu úfhf,kakg yer msßisÿ c,fhka fidaod yßkak ´k' wfma ysiflia .e,ù hEu jf.au ysi fliajlg kejqï §ma;su;a Ndjhla ,nd fokak fï i;aldrj,g mq¿jka'


  ysiflia j¾Okhg'''
  wjYH øjH

 • fldaudßld iy ì;a;r


 • idod.kakd wdldrh

  wms uq,skau fldaudßld Ydl m;%hla f.k tys uoh fldgi iQrd íf,kav¾ lma tllg oud .ekSu l< hq;=hs' miqj ì;a;rfha idrh o íf,kav¾ lma tlg tl;= lr.kak ´k' oeka fï ñY%Kh fyd¢ka íf,kav¾ lrf.k ta idrh ysiflia w;r fyd¢ka wdf,am fldg iïndykh lrkak' ysiflia jefjk fõ.h jeä lr.kak È.= flia l<Ulg wdorh lrk wms yefudagu fï i;aldrhkï jákd i;aldrhla'


  ysiflia .e<fjkjdg fyd|u i;aldrh
  wjYH øjH

 • r;=Ækqj,ska lrmsxpd
 • kejqï fmd,a lsß

 • idod.kakd wdldrh

  wms uq,skau Ndckhla f.k th W÷fkys u| .skaofrys ;nd thg fmd,alsß iy wfkla ish¨u øjHhka tla fldg fyd¢ka ;ïnd .kak ´k' oeka th W÷fkysu ksfjkakg yßkak' miqj fjk;a msßisÿ n÷klg fmrd f;,a fjka lrf.k miqj fyd¢ka ysiflia w;r wdf,am fldg iïndykh lrkak' ojila yer ojila iakdkhg fmr fuu i;aldrh isÿ fldg mehl muK ld,hla ys| fidaod yßkak'' fï i;aldrh u.ska .e,ù hk ysiflia kj;d §ma;su;a m%ikak ksfrda.S flia l<Ula wmg ,nd fohs'

  wka;¾cd,h weiqfrks