නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

hk fldKavh kj;ajkak neßo@


ldka;djlf.a fukau msßñhl=f.a o fm!/I;ajhg iy iqkaor;ajhg fldKavfhka ,efnkafka f,dl= iyhla'' fï ksid fldKavh /l .ekSu yßu jeo.;a' wo jkúg fndfyda fofkl=g fldKavh wl,g .e<ù hEu m%Yakhla' tu ksid ta ms<sn|j BEAUTY DOCTOR ;Srefjka l;d lrkak wms is;=jd'

fldKavh .e<ù hEu fya;= lsysmhla ksid úh yelshs' tajd kï'''

cdkuh fya;=

fouõmshkaf.a fldKavh jhia.; ùu;a iuÕ wvqfjkjd kï fldKavfha msreKq nj ke;s fjkjd kï fyda mshmi fyda uõmi {d;Skaf.a fldKavh ;=kS fjkjd kï fyda .e<ù hkjd kï tu ;;a;ajh tu mjq,aj, orejkag we;súh yelshs' fujeks ;;a;ajhl§ l< hq;af;a idudkH flfkl=g jvd fldKavh iy ysia ln, ms<sn| ie,ls,su;a ùuhs' fujeks flfkl= fldKavh msßisÿ lrk Ieïmq iy lkaäIk¾ ms<sn|j muKla wjOdkh fhduq fkdl< hq;= w;r fldKavh jjd .ekSug iy r|jd .ekSug wjYH úgñka j¾. iy fmdaIl ffjoH ks¾foaY u; ,nd .ekSu jeo.;a' fujeks flfkl= úgñka ã uÜgu mßCId lr .ekSu wjYH fjkjd' Y%S ,dxlslhka f.ka 50] lg jeä fldgilg muK úgñka ã W!k;dj ;sfnk nj y÷kd f.k ;sfnkjd' fï ms<sn| oek .ekSu i|yd úgñka ã mßCIdjla lr .; hq;=hs' cdk.; m%Yakhla uÕyrjd .ekSug fyda j<ld .ekSug l< hq;= jkafka ta ms<sn| jeä wjOdkh fhduq lrñka wjYH m%;sldr ,nd .ekSuhs'

udkisl wd;;sh

wo Ôj;ajk l=vd orejkaf.a isg jeäysá msßia olajd udkisl wd;;sfhka Ôj;a fjkjd' fuhg fya;= jkafka ;r.ldÍ;ajhhs' úfYaIfhka wOHdmkh ,nk orejkag;a /lshdj, ksr; jk ;reK iy jeäysá whg;a ;r.ldÍ;ajh ksid udkisl wd;;sh iuÕ Ôj;aùug isÿfj,d' udkisl wd;;sh jeäjk úg fldagfida,a kue;s fydafudakh W;af;ackh ùu by< hkjd' fldagfida,a fydafudakh u.ska fliaj,g iy iug isÿjk reêr jykh wvq lrkjd' fï ksid fld;rï m%;sldr .;a;;a u;=msáka wdf,amk Ndú; l<;a fldKavh .e<ù hEu fyda fldKavfha >k;ajh wvqùu md,kh l< fkdyelshs' tu ksid fujeks flfkl= ffoksl jev l<ukdlrKh lrñka úfõlhla ,nd.; hq;= w;r udkisl wd;;sfhka ñ§u i|yd úkdä lsysmhla Ndjkd lsÍu" fhda. jHdhduj,g fhduqùu jeks l%u wkq.ukh lsÍu b;d jeo.;a' ;udg udkisl mSvkh fyda udkisl wd;;sh ;sfnk nj y÷kd f.k ta i|yd iqÿiq ffjoH m%;sldrj,g fhduqùu;a fujeks ;;a;ajhl§ l< hq;=uhs'

fmdaIK W!k;d

wm m%Odk wdydr fõ,a ;=k i|ydu iun, fmdaIKSh wdydr .ekSu b;d jeo.;a' flia .fia fmdaIKh i|yd msIagh fyda fïofha n,mEula fkdjk w;r úgñka j¾. iy CIqø fmdaIl wjYH fõ' fuys§ jvd;a jeo.;a jkafka úgñka nyq, m<d j¾. wuqfjka wdydrhg .; yels f,i ilid .ekSuhs' Y%S ,dxlSh lEu fõ, ;=< wuqfjka wdydr f,i ,nd.kakd lEu j¾. iy îu j¾. wjuhs' tu ksid ,eìh hq;= úgñka iy CIqø fmdaIl msiSfï§ iy r;a lssÍfï§ úkdY fõ' úgñka iy CIqø fmdaIl wfma YÍrhg wjYH m%udKhg fkd,eîfuka fldKavh .e<ù hEug wu;rj úúO frda.dndO mjd we;s fjkjd' tu ksid lkakka jdf,a lEu fjkqjg fmdaIKh .ek is;ñka wdydr ,nd .ekSu b;d jeo.;a'

úgñka W!k;d y÷kd .ekSu i|yd ñkr,a wekaâ fyú fuÜ,a wek,shsia fgiaÜ (Mineral & Heavy Metals Analysis Test) kue;s mßCIKhg fhduq úh yelshs' tu.ska YÍrfha we;s úgñka W!k;djka ksis mßÈ y÷kd .; yelshs' fuu.ska úgñka ã" fi,Skshï jeks ix>gl wvqoehs y÷kd .; yelshs' fujeks wjia:dj,§ tu W!k;djka uÕ yrjd .ekSu i|yd wjYH T!IO m%;sldr ffjoH Wmfoia wkqj ,nd.; yelshs' tu ksid by; .eg¨ y÷kd .ksñka tajdg jvd;a .e<fmk úi÷ï ,nd§fuka iqkaor flia l<Ul iy ksfrda.S fldKavhl isyskh ;jÿrg;a isyskhla fkdjkq we;s'

ffjoH Ydksld w¾il=,r;ak
MBBS, PG DIP
DERMATOLOGY
Dip AAAM


yßka§ ,shkf.a