නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

;udf.au reêr ma,diaud ;udgu fok PRP m%;sldrh
hk fldKavh jvjd .kak fyd|u l%uh'''


fm!reI;ajfha m%Odk wx.hla f,i ksfrda.S fldKavh ye¢kaúh yels nj wms okakjd' tys§ fndfyda fofkl=g m%Yakhla ù we;s fldKavh wl,g .e<ù hEu iy fldKavfha >k;ajh wvqùu ms<sn|j wms miq.sh i;sfha BEAUTY DOCTOR ;Srfhka jeä wjOdkhla fhduq l<d' tjeks flkl= i|yd wo jkúg f,dalfha;a ,xldfõ;a id¾:lj Ndú; lrk m%;sldrhla ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq lrkak wms is;=jd' PRP fyj;a maf,aÜ,Ü ßÉ ma,diaud (Platelet Rich Plasma) f,iska y÷kajk fuu m%;sldrh i|yd Ndú; jkafka ;udf.au reêrfha ;sfnk reêr ma,diaudhs' ma,diaud f,i y÷kajkafka reêrfha wvx.= Èhruh fm%daàkhs' ñksidf.a reêrfha ix>gl f,i y÷kajk r;= reêrdkq" iqÿ reêrdkq" reêr mÜáldj,g wu;rj ma,diaud ffi, o wvx.= jk w;r tajd reêrfhka fjkalr .ekSu PRPs m%;sldrj,§ isÿfõ'

PRP m%;sldr Ndú; l< yels wjia:d

ysiflia j¾Okhg'''

PRP m%;sldr u.ska wo jkúg fndfyda m%fhdack ,nd .kS' úfYaIfhka wo wm jeä wjOdkhla fhduq lrkq ,nkafka ysiflia wl,g .e<ù hEu iy ;Ügh mE§u j<lajd .ekSu i|yd id¾:l m%;sldrhla f,i Ndú; lrk PRP ms<sn|jhs' fuu.ska w¨;a fldKavh jjd .ekSug W;af;ackhla we;s l< yelshs' fï i|yd PRP m%;sldrh jdr ;=kla fyda y;rla Ndú; l< hq;=fõ' ffjoH Wmfoia wkqj Ndú; lrk PRP wo jkúg f,dalh mqrd ffjoH mßCIKj,ska id¾:l nj ikd: lr ;sfí'

uqyqfKa fld,cka j¾Okhg'''

l=re<E u.ska we;s lrk .eUqre le<e,a fyj;a l=re<E j,j,a j¾Okh lr .ekSu i|yd PRP m%;sldrh wo jkúg id¾:lj Ndú; flf¾' ta u.ska ifuys we;s fld,cka W;af;ackh ù .eUqre le<e,a j¾Okh fjñka iu h:d ;;a;ajhg m;a lsÍug yelshdj we;' fï ksid uqyqfKa fmkqu mshlre fõ'

úl,dx. Y,H ffjoH m%;sldr f,i'''

úfYaIfhka úl,dx. Y,H ffjoHjreka oKysfia m%;sldr i|yd PRP m%;sldrh id¾:l f,i Ndú; lrk w;r l%Svd ffjoH m%;sldrj,§ lKavrdj," uiamsvqj, iy ixêj, isÿjk wk;=re i|yd PRP Ndú; lrhs'

wl,g .e<ù hk fldKavh i|yd m%;sldr lsÍfï§ ud úiska 2000 la muK PRP m%;sldr fï jkúg;a Ndú; lr we;s w;r ta ish,a, i|yd Ndú; lr we;af;a iaúiag¾,ka;fhka f.kajk ,o by< m%ñ;sfha iy wdrCIdj iys; PRP kd, fõ' fuys l%shdldÍ;ajh o by< fõ' idudkHfhka PRP m%;sldrhla ,nd.;a frda.shl=g tÈku ksfji lrd hd yels w;r m%;sldrfhka miq Èk Tjqkaf.a rdcldß lghq;= i|yd msg;aj hd yels ùu úfYaI;ajhls'


ffjoH Ydksld w¾il=,r;ak
MBBS, PG DIP
DERMATOLOGY
Dip AAAM


yßka§ ,shkf.a