නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

wdhq¾fõofhka rejg ;s<sKhla


weia jgd we;s l¿ me,a,ï bj;a l<fyd;a Tng ,efnkafka w.kd fmkquls' tmuKla o fkdfõ' ifï we;s /<s bj;a jqjfyd;a Tn jvd;a i;=gq jkq we;' fï i|yd Tng WmldÍ ùug wdhq¾fõo ksIamdokhla we;' fï wk.s wdhq¾fõ§h ksIamdokh l=xl=ud§ ff;,hhs'

l=xl=ud§ ff;,h

iuyr úg Tng fuh w¨;a fohla ùug bv we;' tfy;a ffjoH úfõla úiska fuh §¾>ld,Skj w;ayod n,d m%;sM, ;yjqre lr we;s mrïmrd.; T!IOh mrïmrdkq.;j mejf;k ryis.; yd mqÿu m%;sM, f.k fok T!IO jÜfgdarejls'

rka rejla fia nn<k uqyqKla

Èÿ<k rka rejla fia Tn uqyqK Tmj;a lr .ekSu i|yd Tn l< hq;af;a fï f;,a j¾.fhka uqyqK iïndykh lr .ekSuhs'

l=xl=u

fuh f,dj we;s ñ, wêlu l=¿nvq úfYaIh f,i ie<fla' —ie*arka fldalia˜ kï jQ ;o r;= meyefhka hq;a u,a fl¢j,ska fuu ff;,h ksmojkq ,nhs' fuh l=¿nvq j¾.hla fukau wdydr j¾Kldrlhla f,i o ie,fla'

m%;s,dN

Tfí uqyqfKa ifï j¾Kfha wvqmdvq we;akï" wêl j¾Khla we;akï" l=re<E fyda r;= ,m we;akï fyda fjk;a lsishï ,m j¾.hla we;akï l=xl=u ff;,h uqyqfKa wdf,am lsÍug fyd| m%;sldrhls'

´kEu iula i|yd iqÿiqhs

fuys úfYaI;ajh jkafka ´kEu j¾.hl iula i|yd Ndú; l< yels ùuhs' m<uqj Tnf.a ifï iajNdjh wjfndaO lr .; hq;=hs' f;,a iys; iula Tn uqyqfKa fjhs kï wvq m%udKhla Ndú; lrkak' ke;akï ifï we;s wêl f;,a ;Ügqj iuÕ l=xl=u ff;,h ñY% ùfuka m%;sM, id¾:l lr .; fkdyelsjkq we;'

jD;a;dldr iïndykhla

uq,skau iu fyd¢ka fidaod msßisÿ lr.kak' bkamiq w;a,g f;,a iaj,amhla f.k ifï iEu ;eklgu f;,a wdf,am lr jD;a;dldrj Wvq w;g úkdä 5-10 w;r ld,hla weÕs,sj,ska iïndykh lrkak' wju jYfhka meh 2-3 w;r ld,hla wdf,amkh iu u; ;sfnkakg bv yer fidaod yßkak' bß ;e¨Kq iula iys; wh rd;%sfha kskaog fmr f;,a iïndykh lsÍu iqÿiqh' Tjqkag /hla f;,a uqyqK u; /£fuka ydkshla isÿjkafka ke;' tfy;a iu f;,a iys; whg ifï f;,a l=xl=u f;,a iu. ñY% ùu je<elaùug meh ;=klg miq jyd fidaod bj;a l< hq;=h'

fj<|fmd<

kshu l=xl=u f;,a j¾.h fjf<|fmd<ska fidhd .ekSu o wiSreh' tys úfYaIs; iqj|la ke;' l=xl=u hkq f,dj ñ, wêlu Ydl T!IOh ksid wvq uqo,g fjf<|fmd<g ksl=;a fjk l=xl=u f;,a j¾.j,g fkd/jfgkak'


rEm,djKH iy fi!LH foaYl
ffjoH úfõla f.daIa

iqks,a w,a.u