නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

wkjYH frdau j¾Okhg ;s; ;shk f,ai¾ fyhd¾ ßvCIka


—wïud'' ug kï uÕ=,a f.j,aj, hkak l;d lrkak tmd'' uu fldfyduo fufyu mdrg nyskafka'' ojia folhs f;%äka lr,d'' wdfh uQK mqrdu f,dau jeú,d''˜ fmkqfuka meyem;a fid÷re hqj;shla jk wdrdOHd ks;ru bkafka lkiai,af,ka' ta wkjYH frdau wehg johla jQ ksihs' fï ksid weh úYajúoHd, .uk o w;ruÕ kj;d oukakg iQodkï fjkjd' fï wdrOHdg muKla fkdfjhs" wo iudcfha Ôj;ajk fndfyda hqj;shkag ;sfhk m%Yakhla' ta ksid ta i|yd jeä wjOdkhla fhduq lrkak wms is;=jd'

by; wms i|yka l< fndfyda ;;a;ajhka i|yd n,mdkafka wfma YÍrfha mj;sk fydafudakuh wiu;=,s;;djh (Hormone Levels Imbalance) iy fjk;a frda. ;;a;ajhka fõ' kuq;a fndfyda fofkla ;ju;a fï ms<sn| yßyeá y÷kd f.k fkdue;shs'

ta wkqj wo wms wjOdkh fhduq lrkafka fuu ;;a;ajhg n,mdk POD (Polycystic Ovary Disease) fyj;a fmd,sisiaála ´fjß äiSia f,i y÷kajk ;;a;ajh ms<sn|jhs' fuh wm uq,ska i|yka l< wdldrhgu ldka;djkaf.YÍrfha msßñ fydafudak jk wekafv%dcka uÜgu by< hEu ksid we;sjkakla'

wekafv%dcka uÜgu by< hEfï§ úfYaIfhkau ldka;djkaf.a uqyqfKa iy wefÕa frdau >kj j¾Okh ùug mgka .kS' idudkHfhka ´kEu ldka;djlf.a uqyqfKa Wvqf;d," kslg iy lïuq,a m%foaYj, b;d ;=kSjg frdau ;sfhk wdldrhla oel.; yelshs' kuq;a fujeks fydafudak wiu;=,s;;djl§ isÿjkafka tu m%foaYj, frdau b;d ;Èka >kg jeãuhs' tjeks ldka;djka udkisl mSvdjg;a" YdÍßlj wmyiq;djg;a ,lafõ' Tjqka tf,i >kj jefvk frdau f;%äka u.ska jelaia u.ska fyda f¾irhla wdOdrfhka bj;a l<;a thska id¾:l m%;sM, w;a fkdfõ' tjeks ;eka iam¾I l< úg f.dfrdaiq .;shla iy meyefha wvq njla oefka'

ldka;djlf.a frdau msßñhl=f.a fuka >kg j¾Okh ùu idudkH ;;a;ajhla fkdfõ' tu ksid tjeks ;;a;ajhla i|yd ndysßka lrk f;%äka" jelaiska fyda fIaúka u.ska id¾:l m%;sM, fkd,efí' tjeks flfkl= rEm,djkH ffjoH úoHdj yodrd we;s ffjoHjrhl= yuq ù ffjoH Wmfoia ,nd.ekSu jvd;a iqÿiq fõ' tys§ ffjoHjrhd úiska wehf.frda. b;sydih iy udisl Tima pl%fha we;s úIu;d flfrys wjOdkh fhduq lrhs' ta w;ru fydafudak ;;a;ajhka ms<sn| oek .ekSu i|yd mßCIKhkag fhduq lrhs' fï ish¨ ldrKd isÿ lrk w;rjdrfha§ 100] lau id¾:l m%;sM, ,nd .; yels f,ai¾ fyhd¾ ßvCIka kue;s m%;sldrhg o fhduq lrhs' fuys§ ;ju;a wm rfÜ ldka;djka f,ai¾ jpkh weiQ ieKska ìhla olajk nj lsj hq;=hs' Tjqka is;kafka f,ai¾ m%;sldrj,g fhduqùfuka wkd.;fha ms<sld wjodku we;súh yels nj iy orejka fkd,en isàug;a fuu m%;sldr n,mdk njhs' kuq;a fï ish,a, ñ;Hdjka muKhs' f,ai¾ m%;sldr m<mqreÿ ffjoHjrhl= ,jd ksis m%ñ;sfhka lsÍfuka w;=re wdndO we;s fkdfõ' úfYAIfhka wo jkúg f,dalfha muKla fkdj Y%S ,xldfõ o wCIs m%;sldr i|yd id¾:lj f,ai¾ ;dCIKh Ndú; lrhs' fuys§ jeo.;a jkafka m%ñ;sfhka hq;=j iqÿiqlï,;a ffjoHjrhl= hgf;a f,ai¾ m%;sldr ,nd .ekSuhs'

f,ai¾ m%;sldr hkq b;du;a id¾:l m%;sM, iys; wdrCIdldÍ m%;sldr l%uhla jk neúka >kj jefvk frdau iy l+m fï ksid ;=kS ù jdr lsysmhla lsÍfuka id¾:l m%;sM, ,nd.; yelsh' úfYaIfhka f,ai¾ fyhd¾ ßvCIka m%;sldrh udihlg ierhla jdr wgla muK lsÍfuka iïmQ¾Kfhkau wkjYH frdau j¾Okh ùu md,kh l< yelshs' f,ai¾ WmlrKhla ;snQ m,shg frday,la ;snQ m,shg fyda idhkhla ;snQ m,shg f,ai¾ m%;sldr ´kEu whl=g ,ndÈh fkdyel' ta i|yd úfYaI{ oekqu wjYH jkafka m%;sldr ,nd .ekSug meñfKk frda.shdf.a fi!LH ;;a;ajh u; iy ifï iajNdjh u; ,ndfok f,ai¾ ;Sj%;dj fjkia l< hq;= ksidhs' wkjYH frdau j¾Okh ksid we;eï ldka;djka újdyfhka m,d hEu" iudc.; fkdùu" wOHdmk lghq;=j,ska wE;aùu" /lshdj m%;sfCIam lsÍu jeks udkisl jHdl+,;djka m;ajk neúka frda. ;;a;ajh wjfndaO lr f.k m%;sldr lsÍfuka jvd;a iqkaor Ôú;hla .; l< yelsh'

ffjoH Ydksld w¾il=,r;ak
MBBS, PG DIP
DERMATOLOGY
Dip AAAM


yßka§ ,shkf.a