නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

jr,fia .eg¨jg T!Iëh úi÷u - fldaudßld


ldaudßld lshkafka wE; w;S;fha mgka rej ,iaik lrkak" jf.au jr,i ,iaik lrkak;a Ndú; lrmq b;du jákd T!Iëh Ydlhla''' ´kEu m<d;l myiqfjkau jjd .ekSug mq¨jka jf.au ´kEu foaY.=Khlg Tfrd;a;= fok fldaudßld uyÕ= T!IOhla'' wo kj,sh Fashion & Beauty ;=<ska fldaudßld Ndú; lrñka ysiflia iïnkaO .eg¨ iïmQ¾Kfhkau ÿre lr.kak l%u lsysmhla .ek Tng lshkjd' Thdf.a fldKafâ wyqre msáka hkjd kï fï l%uh lr,d n,kak'

wjYH øjH (

 • fldaudßld b;s lene,a,la
 • úgñka E lr,a folla
 • iqÿ fmd,af;,a f;a ye¢ folla
 • idod .kakd wdldrh (

  msßisÿ Ndckhla f.k thg fldaudßld uoh iQrd oukak' .Eremamqjla Ndú;fhka th fyd¢ka ;,d .kak' oeka thgu úgñka E lr,a fofla Ths,a tl;a ñY% lrkak' Bg miafia iqÿ fmd,a f;,a ye¢ fol;a thg oud fyd¢ka ñY%Kh lrkak''

  Ndú; lrk wdldrh

  iakdkhg meh follg fmr fuu wdf,amh Thdf.a weÕs,s ;=vq Ndú; lr ysia lnf,a fyd¢ka .,ajkak''' ysia ln,g fyd¢ka ld je§ug úkdä 10 la muK iïndykh lrkak'' meh folla muK th ysfia ;nd ier wvq Ieïmq tlla Ndú; fldg iS;, j;=frka fidaod yßkak' fyd|u m%;sM, .kak kï fuu i;aldrh i;shlg ojia follaj;a oyj,a ld,fha lrkak' Thdf.a ÿ¾j, jQ mrK fliaj,g fyd| fmdaIKhla ,nd.kak jf.au flia .i uQ,h Yla;su;a lrkak;a fï i;aldrhg mq¨jka'

  wfma ysifliaj, >klu wvqhs kï" ysi flia f.dvdla ;=kS fj,d jf.a kï fï l%uh lr,d n,kak'

  Tfí uqyqfKa ifï j¾Kfha wvqmdvq we;akï" wêl j¾Khla we;akï" l=re<E fyda r;= ,m we;akï fyda fjk;a lsishï ,m j¾.hla we;akï l=xl=u ff;,h uqyqfKa wdf,am lsÍug fyd| m%;sldrhls'

  wjYH øjH (

 • fldaudßld b;s lene,a,la
 • t<lsß f;a ye¢ ;=kla
 • t~re f;,a f;a ye¢ folla
 • idod .kakd wdldrh (

  msßisÿ Ndckhla f.k thg fldaudßld uoh iQrd oukak' .Eremamqjla Ndú;fhka th fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka thgu t<lsß iy t~re f;,a tla fldg fyd¢ka ñY% lrkak ´k'

  Ndú; lrk wdldrh

  iakdkhg meh follg fmr ysfia .,ajd úkdä 10 la muK fyd¢ka iïndykh lr ier wvq Ieïmq tlla Ndú; lr fidaod yßkak'

  Tn;a ysiafydß lrorh ksid mSvd ú¢k flfklao@ tfykï fï l%uh lr,d n,kak'


  wjYH øjH (

 • fldaudßld b;s lene,a,la
 • foys hqI f;a yekaola
 • iqÿ fmd,af;,a yekaola
 • idod.kakd wdldrh (

  msßisÿ Ndckhla f.k thg fldaudßld uoh iQrd oukak' .Eremamqjla Ndú;fhka th fyd¢ka ;,d .kak'' oeka thg foys idrh yd fmd,af;,a oud fyd¢ka ñY% lr .kak'

  Ndú; lrk wdldrh

  iakdkhg mehlg fmr fï i;aldrh lrkak''' mehla ysi u; ;nd idudkH c,fhka fidaod yßkak'


  ksixi,d fikúr;ak

  mdrïmßl foaYSh rEm,djKH oekqu wkqidrfhka