නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

uqyqK" fn,a," lsys,s iy bls,s l¿ ùu frda.S ;;a;ajhla''' Acanthosis Nigricans


miq.sh i;sfha wms l;d l<d fmd,sisiaála ´jß äisia (Polycystic Ovary Disease) ksid we;sjk frda. ,laIKhla jk wkjYH frdau >kg j¾Okh ùu ms<sn|j'' tu ;;a;ajh we;sjkakg n,mdkafka ldka;djkaf.a YÍrfha msßñ fydafudak jk wekafv%dacka fydafudak uÜgu by< hEu iy fjk;a frda. ;;a;ajhka nj wms oksuq' fyda¾fudak wiu;=,s;;djh ksid we;sjk ;j;a frda. ,laIKhla f,i uqyqK" fn,a," lsys,s iy bls,s hk ;eka w÷re ùu fyda meyeh wvqùu fmkajd Èh yelsh' fuu ;;a;ajh wms yÿkajkq ,nkafka welekafgdaisia khs.%slkaia (Acanthosis Nigricans) hkqfjks' fuh fjk;a úÈylg lshkjd kï bkaishq,ska frisiagka ;;a;ajhls'

bkaishq,ska frisiagkaia ;;a;ajfha§'''

idudkHfhka bkaishq,ska fydafudakh ñksidf.a w.kHdYfha ksmojhs' fufia ksmojk bkaishq,ska u.ska wfma reêrfha ;sfnk .a¨fldaia wKq ffi, ;=<g we;=¿ lr .ekSug Woõ lrhs' fuu l%shdj,sh ffi, ì;a;sfha we;s m%;s.%dyl yryd isÿfõ' bkaishq,skaj,g m%;s.%dyl yryd tu ld¾hh isÿ lsÍug fkdyels jk úg reêrfha ;sfnk .aÆfldaia wKqj,g ffi, ;=<g we;=¿ úh fkdyelshs' fujeks wjia:djka bkaishq,skaj,g m%;sfrdaë wjia:djla fyj;a bkaishq,ska frisiagka ;;a;ajhla f,i i,lk w;r wms uq,ska i|yka l< wdldrhg uqyqK" fn,a," lsys,s iy bls,s jeks m%foaY w÷re meye .ekaùu fuu ;;a;ajh ksid o isÿfõ'

ial%í l<dg l%Sï .Ejdg M,la kE''

fujeks wjia:dj,§ fndfyda ldka;djka ial%í lsÍu" wdf,amk Ndú;h uÕska meyem;a nj we;s lr .ekSug fhduq jqjo bka M,la fkd,efí' fujeks flfkl= ffjoHjrhl= yuq ù frda. ;;a;ajh y÷kd f.k m%;sldr ,nd .ekSu jvd jeo.;a fõ' tys§ ffjoHjrhd úiska fydafudak ms<sn| mÍlaIdjla lr T!IO m%;sldr wdrïN lrhs'

nr md,kh b;d jeo.;a'''

úfYaIfhka fujeks flfkl= wdydr md,kh uÕska nr wvq lr .ekSug fhduqùu;a b;du;a jeo.;a fõ' ffjoHjrhd ,ndfok wdydr fõ,aj,g fhduqùu l< hq;=hs'

rEm,djKH ffjoH m%;sldrj,ska id¾:l m%;sM,

ta w;ru rEm,djKH ffjoH m%;sldrj,g fhduqùfuka uqyqfKa fn,af,a" lsys,s iy bls,s m%foaYj, ifï meyeh j¾Okh lr .ekSug yelsfõ' úfYaIfhka rEm,djKH m%;sldr ffjoHjreka ,ndfok wdf,amk u.ska fu,kska j¾Kl md,kh lsÍu yryd ifï we;s ù ;sfnk w÷re meyeh bj;a lrkq ,efí' wo jkúg id¾:lj Ndú; lrk flñl,a mS,ska iy f,ai¾ m%;sldr uÕska o ifï we;s ù ;sfnk w÷re meyeh muKla fkdj ifï ;o nj o bj;a lr .; yelsh'

,dnodhS í,SÑka wdf,amk iug tmd'''

fuys§ wjOdrKh l< hq;af;a fjf<|fmdf<a ;sfnk ,dNodhS í,SÑka l%sï j¾.j,ska iu meyem;a lr .ekSug fhduq fkdùuhs'' tfia lsÍfuka ifï úúO m%Yak we;súh yelshs' úfYaIfhka í,SÑka l%Sïj, wvx.= iafÜfrdhsâ j¾. uÕska ifï .eg¨ldÍ ;;a;ajhka jvd;a j¾Okh fõ' ldka;djka f,i Tn u;l ;nd .; hq;af;a Tfí uqyqK" fn,a," lsys,s iy bls,s m%foaY l¨ meye ù we;akï th frda.S ;;a;ajhla nj y÷kd .ksñka wjYH rEm,djkH ffjoH m%;sldrj,g ta i|yd iqÿiqlï,;a ffjoHjrfhl= u.ska fhduqùuhs'

ffjoH Ydksld w¾il=,r;ak
MBBS, PG DIP
DERMATOLOGY
Dip AAAM

yßka§ ,shkf.a