නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

lD;%Su laf,kai¾ fjkqjg iajNdúl laf,kai¾


,iaik lshkafka wms yefudaf.u isyskhla'' fï fjkqfjka wms fkdlrk fohla ke;s ;rï'' úúO wdf,amk j¾.j,g;a yiqfjkjd fkao'' t;fldg ,iaik fjkjd lshkafka iqÿ fjkjd lshk tlgo@ keye' ,iaik fjkjd lshkafka meyem;a fjkjd lshk tlg' iqÿ ùu iy meyem;a ùu w;r lemS fmfkk fjkialï ;sfhkjd' wys;lr wdf,amk j¾.j,g yiq ù ,iaik uqyqKg nf,ka tl;= lr.;a;= l=re,E w÷re <m le<e,a miqld,Skj wfma ukig tl;= lrkafka mSvkhla ú;rla fkao@ fï ksidu ;uhs kj,sh wms iEu Èklu Èÿ,k meyem;a iul ysñldßhl fjkak wfma ys;j;shkag iajNdúl rEm,djkH i;aldru ,nd fokafka''

ldka;djka ;dreKHh .; lrkafk ;ukaf. ,iaik .eku is;ñka' kuq;a hq. Èúhg t<ô miqj fï ,iaik .ek is;k tl ;rula ÿrg wvq fjkjd fkao' kuq;a ldka;djka jk wms yeuodu ,iaikg bkak ´k' Èkm;d wêl f,i fjfyfik Tn fjkqfjka ksjdvq mdvqfõ b;du;a iq¿ fõ,djla jeh fldg isÿ lr.; yels rEm,djkH i;aldrhka lsysmhla .ek ;uhs wo kj,sh lshkak hkafka' wfma iu wÿre meye ùug iy l=re<E wdidOkh ùug m%Odku fya;=j ;uhs uqyqfKa wêl f;,a iajNdjh iy oyäh l=Kq ÿyqú,s /£u' yeuúgu uqyqK msßisÿj ;nd .ekSu mqreoaola f,iska wms ljqre;a l< hq;a;la' oeka wms n,uq f.or§u isÿlr .kak laf,kai¾ tlla .ek' uqyqK laf,kai¾ lsÍug fmr wms oek.kak ´k wehs wms uqyqKla laf,kai¾ lr.kafk lsh,d laf,kai¾''laf,kai¾'' lsh,d wid ;snqKdg fudlo ksjerÈ laf,kai¾ lsÍula ;=<ska uqyqK 100]la msßisÿ jk nj lsj hq;=uhs' uqyqfKys wêlj mj;sk f;,a jf.au wkjYH l=Kq ÿyqú,s mjd msßisÿ fjkjd' laf,kai¾ lsÍu u.ska ifï we;s uereKq ffi, bj;a lrñka §ma;su;a Ndjhla iug tla lrkjd' oeka wms wfma uqyqK laf,kai¾ lr .kak mq¿jka iajNdúl l%u ;=kla .ek'

;lald,s hqI laf,kai¾

wjYH øjH (

 • ;lald,s hqI
 • f,uka hqI ìxÿ 2-3 la
 • idod .kakd wdldrh (

  ;lald,s hqI iy f,uka hqI tlg tla fldg ñY%Khla idod .; yelsh'

  fldaudßld laf,kai¾

  wjYH øjH (

 • fldaudßld
 • f,uka hqI ìxÿ 2-3 la
 • idod .kakd wdldrh (

  fldaudßld uoh iy f,uka hqI tlg tla fldg íf,kav¾ lr.ksñka ñY%Kh idod .kak'

  T,sõ Ths,a laf,kai¾

  wjYH øjH (

 • T,sõ f;,

 • ish¨u i;aldrhka wms isÿ lrkd úg wfma fn,af,a isg Wvq w;g fiñka msß ue§u l< hq;= fjkjd' ta jf.au wfma weia jgd msßue§u isÿ lsÍfï§ fowf;a fjoeÕs,af,ka th isÿ l< hq;= fjkjd' uDÿj iSrejg th isÿ lr.ekSu l< hq;=hs' ta jf.au uqyqfKka laf,kai¾ lsÍug fhdod .;a ;lald,s ñY%Kh fyda fõjd fldaudßld ñY%Kh fyda fõjd T,sõ f;,a ñY%Kh fyda fõjd mq¿ka lene,a,lska fyda msßisÿ iafmdkaÉ tllska Wvq w;g bj;a lr .ekSu isÿ lrkak ´k' lsisÿ úgl§j;a laf,kai¾ ñY%Kh my< w;g isÿ fkdlsÍug j. n,d .; hq;=hs'mqreoaola f,iska my, w;g fuu l%shdj,sh isÿ l<fyd;a ld,hla .; fjoa§ wfma uqyqfKa iu t,a,d jeàulg ,la fjkjd'

  yisks Okxc,d