නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

kSfrda.S meyem;a iula i|yd iuka msÉp fgdak¾


Tkak wo zkj,shZ wms Tng lsh,d fokak iQodkï fjkafka iajNdúlj fgdak¾ tlla ilia lrk wdldrhhs'' Bg m%:u Tfí uqyqKg fgdak¾ tllska ,efnk m%fhdack ms<sn|j Tn oekqj;a úh hq;=hs'

fgdak¾ uÕska ,efnk m%fhdack

 • ifï PH w.h md,kh lsÍu
 • ifï frdau l+m ;=< úIîcyrKh lsÍu'
 • l¿,m iy iqÿ ,m u;=ùu wju lsÍu'
 • ifï f;;ukh wdrlaId lsÍu'
 • ndysr mßirfhka iu ;=<g we;=¿jk l=Kq ÿyqú,sj,ska iu wdrlaId lrk mg,hla f,i l%shd lsÍu'
 • fgdak¾ tlla ksjerÈj Ndú; lrkafka fufyuhs''

  m<uqj ;u uqyqfKa iug .e<fmk wdldrfha f*aIa fjdIa tllska uqyqK iy fn,a, fyd¢ka msßisÿ lr.kak' miqj lmq mq¿ka lene,a,lg fyda f*aI,a áIQ tllg fgdak¾ iaj,amhla f.k uq¿ uqyqKu iy fn,a, jgd iudkj úisÍ hk wdldrhg fgdak¾ fhdod lmq mq¿ka lene,a, fyda áIQ tl wf;ys weÕs,sj,ska uqyqK u; ;nd ;o lsÍu;a ^tap& isÿ lrkjd'' thska frdau l+m ;=<g fgdak¾ .uka lr úIîc we;=¿ jk isÿre jid oukjd''

  iuka msÉp fgdak¾

  wjYH øjH

 • iuka msÉp u,a fm;s
 • msßissÿ j;=r ùsÿrejla
 • ilialr .kak wdldrh
  iuka msÉp u,a fm;s 20-30la muK f.k msßissÿ j;=frka fm;s fmdä fkdjk fia fidaod f.k fmrd .;a j;=r ùsÿrejlg u,a fm;s ál oud .kak' th /hla t<sjk ;=re ;nd fmrd .kak' tfia fmrd .;a c,h fgdak¾ tlla f,i Ndú; l< yel''

  ie,lsh hq;=hs''
  fuh YS;lrKfha ;nd Ndú; l< yelafla Èk folla mu‚' fiu iys; mqoa.,fhla kï tfia YS;lrKfha ;nd Ndú; lsÍu kqiqssÿiqhs' i;shlg ;=kajrla muK fgdak¾ lsÍu u‘ska Tfí ifï §ma;sh iy kSfrda.Snj ksr;=re mj;ajd f.k hd yelsh'

  rEm,djkH Ys,amskS bIxld ouhka;s
  ief,daka iq,lr" .sßW,a,
  NVQ level 4(Diploma in Hair & Beauty)
  (Diploma in dreamron beauty college)


  is;drd uOqId‚