නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

j¾K .ekajQ fldKavh mßiaiï lrkafk fufyuhs'''


yssiflia j¾K .ekaùu wo jkúg ;dreKHfha kj /,a,la njg m;a fj,d' ysiflia lshkafka ldka;djkaf.a mxp l<HdKfha tla wx.hla neõ wms fydodldrfhka u okakd lreKla' b;ska wksjd¾hfhkau wms wfma ysiflia wdrlaId lr .ekSu l< hq;=uhs'

tod f.dvmr f.ä ;,d ysiflia i|yd i;aldr idod .;a wms wo jkúg úúO udÈ,sfha Ieïmq lsÍïj,g jf.au úúOdldrfha ysiflia i;aldr i|yd fhduqfj,d ;sfhkjd' ta jf.au ysiflia j¾K .ekaùïj,g fhduq fj,d ;sfhkjd' w¨;a ú,dis;djg w¨;a wdldrhlska yev.efykak rEu;shka ;=< ;sfhkafk l=;=y,h iu`. uqyqjqKq jqjukdjla' yenehs wo lshkak hkafk ldka;djkag muKlau wksjd¾hh lreKla fkfjhs' ;reKshkag jf.au ;reKhkag;a kj,sh wo lshkak hk foa f.dvla jákjd'

ysiflia j¾K .ekaùïj,§ wfma fkdie,ls,su;alu ksidu úúO wdldrfha whym;a m%;sM, wfma ysifliaj,g ,efnkjd' fï ;;a;ajh uÕyrjd .kakg jf.au ysiflia j¾K .ekaùfuka wk;=rej iy j¾K .ekaùug fmr wms ie,ls,su;a úh hq;= wdldrh ms<sn|j kj,sh wo lshkak iQodkï' ysiflia j¾K .ekaùu b;d l,amkdldÍj l< hq;= fohla' Tfí uqo,a úhoï lr i;shlg miq wdf,ams; j¾Kh uelS hkjd kï fyda Tfí ysiflia .e,ù hkjd kï tu j¾K .ekaùfïka m,la keye fkao@ tfia fkdjkakg jf.au ysiflia /l .kak b`.s lsysmhla kj,sh wo Tng lsh,d fokjd'

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමෙන් පසුව හිසකෙස් රැක ගැනීම සඳහා කළ යුතු දේවල්

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමෙන් පසුව ෂැම්පු කිරීම සඳහා පැය 72 ක්, එසේත් නොමැති නම් දින 3 ක් බලා සිටීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුත්තක්.

හිසකෙස්වල කියුටිකල් ස්ථරය විවෘත වන අතර හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමෙන් අනතුරුව හිසකෙස් ෂැම්පු කරන විට හිසකෙස්වල රැඳී පවතින වර්ණ සේදී ඉවත්වීමක් සිදු විය හැක. මෙම ස්ථරය සම්පූර්ණයෙන්ම වැසීමට දින 03ක් පමණ ගත වේ. එබැවින් කොණ්ඩ වර්ණ ගැන්වීමෙන් පසු නැවත ෂැම්පු කිරීමට පැය 72 ක කාලයක් සිටීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුත්තක්. එම`ගින් ඔබගේ හිසකෙස් වර්ණය නොනැසී පවතින අතර ගැල්වූ වර්ණ සේදී යෑම වළකිනවා

සල්ෆේට් රහිත ෂැම්පු හා කන්ඩිෂනර් භාවිත කරන්න අමතක නොකරන්න

සල්ෆේට් සහිත ෂැම්පු භාවිතය ඔබේ ෂැම්පු සහ කන්ඩිෂනර්වලට පෙණ එනතෙක් බලපෑමක් ඇති කිරීමට සමත් වෙනවා. එම`ගින් හිස කෙස්වල ස්වභාවික තෙල් සහ තෙතමනය ඉවත් වී හිසකෙස් ගැලවී යෑමට බලන ඉඩ කඩ වැඩි කරනවා

වර්ණ ගැන්වීමෙන් පසු ෂැම්පු කිරීමේදී උණුසුම් ජලය භාවිතා නොකරන්නට වග බලා ගන්න

ෂැම්පු කිරීමේදී මෙන්ම කන්ඩිෂනර් කිරීමේදී සාමාන්‍ය වතුර භාවිත කිරීමට වගබලා ගන්න එය තෙතමනය රඳවා තබා ගැනීමට මෙන්ම ආලේපිත වර්ණය පවත්වා ගැනීමට ද බොහෝ සෙයින් උපකාරී වන මූලිකම ටිප් එකක්

වර්ණ ආලේපිත හිසකෙස් ඔබට අයන් කිරීමක් කිරීමට අවශ්‍යයි නම් එහිදී ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හෙයාර් ප්‍රොටෙක්ෂන් ස්ප්‍රේ (Hair Protection Spray) භාවිත කිරීමට අමතක නොකරන්න

වර්ණ ආලේපිත හිසකෙස් ක්ලෝරීන් සහිත ජලයෙන් ස්නානය කිරීම නම් කරන්න එපා. එවිට හිසකෙස් ගැල වී ගෝ හානි වීමට පවතින ඉඩකඩ බොහෝ සෙයින් වැඩියි. එමෙන්ම ඔබ වර්ණ ආලේපිත හිසකෙස් රැුක ගැනීම සඳහා පිහිනුම් තටාක භාවිතයේදී හිසකෙස් ආවරණය කර ගැනීමක් කළ යුතුමයි

ඔබ හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වූ වෙළෙඳ නාමය යටතේම ඇති වර්ණ ගැන් වූ හිසකෙස් සඳහාම වන ෂැම්පු හා කන්ඩිෂනර්ම භාවිත කිරීමට හුරු වන්න

m%ùK rEm,djkH Ys,amskS
iÑ;%d l=f¾
NVQ level 4(Hair & Beauty)

yisks Okxc,d