නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

rej /lfok iajdNdúl f*aia mela


,iaikg bkak tl wms yefudaf.u isyskhla'' fï fjkqfjka wms fkdlrk fohla ke;s ;rï'' úúO wdf,amk j¾.j,g;a yiqfjkjd' t;fldg ,iaik fjkjd lshkafka iqÿ fjkjd lshk tlgo@ keye' ,iaik fjkjd lshkafka meyem;a fjkjd lshk tlg' iqÿ ùu iy meyem;a ùu w;r lemS fmfkk fjkialï ;sfhkjd' wys;lr wdf,amkj,g yiq ù ,iaik uqyqKg nf,ka tl;= lr.;a;= l=re,E w÷re <m le<e,a miqld,Skj wfma ukig tl;= lrkafka mSvkhla' fï ksidu ;uhs kj,sh wms iEu Èklu Èÿ<k meyem;a iul ysñldßhl fjkak wfma ys;j;shkag iajdNdúl rEm,djkH i;aldru l%u ,nd fokafka'' miq.sh i;shl§ FASHION & BEAUTY ;=<ska iajdNdúl øjH Ndú;fhka laf,kai¾ idod.kakd wdldrh lshdÿkakd Tng u;l we;s' fï i;sfha wms n,uq uqyqK laf,kai¾ lr.;a miqj wksjd¾hfhkau l< hq;= i;aldrh jk ial%í lsÍu isÿ lr .ekSug yels iajdNdúl mela j¾. lsysmhla .ek'''

oeka wms n,uq uqyqKg wjYH i;aldrh ,nd §ug yels iajdNdúl mela tlla idod .kafka fldfyduo lsh,d' l%u ;=kla wo wms lsh,d fokjd'

îÜ rEÜ f*aia mela

wjYH øjH

 • Ü rEÜ
 • lv, msá fyda uq,a;dks ñÜá
 • lia;=ß ly
 • f*%Ia ñ,ala
 • idod .kakd wdldrh

  îÜ rEÜ w,h fyd¢ka ;ïnd f.k miqj íf,kav¾ lma tllg oud thg lv, msá fyda uq,a;dks ñÜá" lia;=ß ly iy f*%Ia ñ,ala tla fldg fyd¢ka l%Sñ iajNdjhla ,efnk f;la íf,kav¾ lr.kak ´k' oeka wfma îÜ rEÜ f*aia mela tl iQodkï'

  jÜglald f*aia mela

  wjYH øjH

 • jÜglald lene,a,la
 • lv, msá fyda uq,a;dks ñÜá
 • f*%Ia ñ,ala iy lia;=ß ly
 • idod .kakd wdldrh

  jÜglald lene,a, fyd|ska ;ïnd .kak ´k'' miqj ;ïnd .;a jÜglald lene,a, íf,kav¾ lma tlg oud thgu lv, msá fyda uq,a;dks ñÜá" f*%Ia ñ,ala iy lia;=ß ly tla fldg l%Sñ iajNdjhla ,efnk fia fyd¢ka íf,kav¾ lr.kak ´k' oeka jÜglald f*aia mela tl iQodkï'

  lerÜ f*aia mela

  wjYH øjH

 • lerÜ
 • lv, msá fyda uq,a;dks ñÜá
 • lia;=ß ly iy f*%Ia ñ,ala
 • idod.kakd wdldrh

  lerÜ fyd¢ka ;ïndf.k miqj íf,kav¾ lma tlla f.k thg ;ïnd .;a lerÜ lv, msá fyda uq,a;dks ñÜá lia;=ß ly iy f*%Ia ñ,ala tla lrñka l%Sñ iajNdjhla ,efnk f;la fyd¢ka íf,kav¾ lr.kak ´k' lerÜ f*aia mela tl;a oeka iQodkï' we;euqkag f*%Ia ñ,ala Ndú;h .ek foj;djla is;kakg isÿjk ldrKdjla ;uhs Ths,s ialska tl' fï i|yd wms wdfoaYlhla f.akjd f*%Ia ñ,ala fjkqjg frdai j;=r fyda idudkH j;=r Ndú; lsÍu iqÿiqhs lsh,d' oeka wms n,uq fldfyduo fï ñY%Kh wdf,am lrkafka lsh,d' fyd¢ka laf,kai¾ fldg ial%í lr.;a uqyqK u; Wvq w;r iSrejg uDÿj wdf,am lrkak' úkdä 20-30la muK ld,hla uqyqfKys ;nd idudkH j;=frka fidaod yßkak wmsg mq¨jka' mela tl uqyqfKka bj;a l< miq fldaudßld iaj,amhla f.k iïmQ¾K uqyqfKysu wdf,am lrkak' laf,kai¾ ial%í fldg mela tlla fhdod 100]la msßisÿ fldg i;aldrh isÿ l< uqyqK wdrlaId lsÍug fldaudßldj,g ueðla tlla jka yelshdjla we;s nj wuq;=fjka lsj hq;= fkdfõ'

  idudkHfhka laf,kai¾ tlla i;sfha iEu Èklu l< hq;=hs' ial%í tlla i;s follg tla j;djla isÿ lsÍu m%udKj;a jk w;r f*aia mela tl i;shlg j;djla isÿ lsÍu m%udKj;a' tlu ojfia§ jqj;a fï i;aldr ;=ku isÿ lr .ekSug yelskï jvd fyd| m%;sM, ,nd .ekSug wmg mq¿jka'

  fuu i;aldrhka u.ska wfma uqyqKg 100]l fmdaIKhla jf.au §ma;su;a ksfrda.S iula ysñ jkjd jf.au wfma uqyqfKa meyeh jeä ù §ma;su;a ly meyehla ,efnkjd' wÿre ,m le<e,a bj;a fldg ksfrda.S iul ysñldßhla fjkak fï i;aldrh;a 100]l m%;sM, iys; Wmldrhla imhk nj j.lSfuka lsj yelshs'

  m%ùK rEm,djkH Ys,amskS
  ksÆ ouhka;s
  ief,daka ls;añKs" óß.u

  yisks Okxc,d