නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

ලස්සන වෙන්න Beauty TIPS


,iaikg bkak wms yefudau leu;shs' b;ska tfyu iqkaorj bkak kï wfma iu ú;rla fkfjhs" ysiflia" o;afm<" kshfmd;= wdÈ jQ ish¨u foaj,a ms<sn|j wjOdkh fhduq lrkakg fjkjd' b;ska wfma rE imqj w,xldrj;aj ;shd .kakg b;du;a wvq ld,hla yd úhoula hk b;du;a myiqfjka f.or§u idod.; yels" mqxÑ ámaia lsysmhla .ek lshkak ;uhs fï  iQodkï jkafka''

fomd w,xldr lrkmela tlla

wjYH øjH

 • foys fyda f,uka f.ähla
 • ;lald,s f.ähla
 • lv, msá ye¢ 3 la
 • leue;s kï muKla ENO melÜ tlla
 • idod .kakd wdldrh

  fï ál fyd¢ka ñY% lrkak" fomd fyd¢ka fydaod f.k" msßisÿ lr.;a miq fuu mela tl wdf,am lrkak' tla Èkhl§ úYd, fjkila ,nd.kak mq¿jka' yenehs fomd yd fow;a muKla wdf,am lrkak' uqyqK wdf,am lsÍfuka j<lskak'

  ysiafydß u¾okh lsÍug

  wjYH øjH

 • r;=Ækq f.ä 4 la
 •  fldudßld lE,a,la
 • T,sõ Ths,a ye¢ 5 la
 • idod .kakd wdldrh

  fï ;=k tlg f.k ñY% lr" ysia lnf,a .dkak" .d,d meh 2 la ;sh,d fydao,d hjkak' mSkia wudrej" fiï frda.fhka fmf<kjd kï" ál ojilg m%udo lr wdf,am lrkak" fuh i;shlg tlajrla lrkak ysiafydß uÕyrjd .kak mq¨jka'

  weia msydgq >kj jeãug

  wjYH øjH

 • úgñka E lr,a 1 la
 • wdukaâ Ths,a yekaola
 • wd.ka Ths,a yekaola
 • t`vre Ths,a yekaola
 • idod .kakd wdldrh

  fï ish,a, ñY% lr,d fmdä mskai,la yß n%Ia tlla wdOdrfhka weia msydgq u; .,ajkak" i;shlg jrla fyda fojrla Ndú; lrkak' uila we;=<; weia msysgq >k ;;a;ajhla we;sfõ'

  fldaudßld fyhd¾ udiala tlla'''

  wjYH øjH

 • fldaudßld lene,a,la
 •  ì;a;r iqÿ uohla
 •  T,sõ Ths,a yekaola
 • idod .kakd wdldrh

  fï ish,a, ñY% lr,d ;,mhla wdldrhg yod f.k iïmQ¾Kfhka ysi jefik fia wdf,am lrkak" iïndykh lrkak' mehla muKla ;nd fidaokak'

  lerÜj,ska uqyqK iqÿ lrk Ths,a tlla

  wjYH øjH

 • lerÜ w,hla
 • T,sõ Ths,a fïi ye¢ 5
 •  iqÿ fmd,a f;,a  fïi ye¢ 5
 • idod .kakd wdldrh

  lerÜ w,hla f.k j;=r fkdod íf,kav¾ lrkak' th ysia cEï fnda;,hlg oud" lerÜ óY%Kh jefikak T,sõ Ths,a oukak' thg iqÿ fmd,af;,a fïi ye¢ tlla oukak' WKqiqï j;=r Ndckhlg cEï fnda;,h nyd úkdä 10 la muK vn,a fndhs,a lrkak" bkamiq ksfjkak wer,d uqyqK" w;aj, wdf,am lrkak' l=re,E iys; iulg iqÿiq ke;'

  m%ùK rEm,djkH Ys,amS
  iuqø is;=rejka je,sj;a;
  iuqø n%hsâ,a me,ia" fndr,eia.uqj

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv