නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fldKafvg Ieïmq yßhg odkafka fufyuhs'''


wms yeu flfklau jf.a ysiflia msßisÿ lr.kak mdúÉÑ lrkafka Ieïmq' kuq;a iuyre ys;kafk ysiflia fidaokak fudlla yß Ieïmq tlla mdúÉÑ lf<d;a yß lsh,d' ;j;a iuyreka ;ukag ,efnk tfyu;a ke;akï ;ukaf.a w;g yiqfjk Ieïmq tlla lsisu úuiSulska f;drj mdúÉÑ lrkakg fm<fUk wjia:d ke;=jd fkdfjhs' Tn is;kafka wdf,amk mdúÉÑfha§ Tn fï wdldrfhka lghq;= lrk tl yß lsh, o@ fkd.e<fmk wdf,amk Ndú;h ysiflia .eg¨ fndfydauhlg fya;=jk nj Tn okakjdo@ fukak fï jf.a .eg¨ ksid ;uhs rEm,djKH wdf,amk yeáhg Tn mdúÉÑ lrk foaj,a ksjerÈj f;dard .; hq;af;a' Ieïmq mdúÉÑ lsÍfï§ wkq.ukh l< hq;= ksjerÈ l%ufõoh l=ula o lshk tl .ek wm fuu ,smsfhka l;d lruq'

ie,ls,su;a jkak

fuys§ Tng lsj hq;af;a Tn Ieïmq tlla f;dard .ekSfï§ th Tfí ysifliaj, iajNdjh oek ta wkqj f;dard .; hq;= njhs' tys wvx.= ù ;sfnk foaj,a fudkjdo hkak .ek ie,ls,su;a jkak' fldKafâ hEug - biafydßj,g" wl,g ysiflia yef,kjg" úh<s ysiflia i|yd" f;,a iys; ysiflia i|yd" jHqyh fjkia jQ ysiflia i|yd ^vefïÊ fyhd& hkd§ jYfhka jQ Ieïmq j¾. ;sfnkjd' tfukau fuh ksIamdokh lsÍfï§ .=Kd;aul núka hq;= Ydlidr wvx.= Ieïmq j¾. o olakg mq¿jka' tu ksid ;ukaf.a wjYH;dj wkqj ysifliaj,g .e<fmk Ieïmq tl f;dard .; hq;=hs'

jerÈ Ieïmq

fndfyda fofkla Ieïmq Ndú; lsÍfï§ lrk m<uq iy nrm;,u je/oao ;uhs jerÈ Ieïmq j¾.h f;dard.ekSu' ta lshkafka Tfí ysi fliaj,g" iug fkd.e<fmk wdldrfha Ieïmq j¾.hla Ndú; lsÍu' fï ksid Tfí ysifliaj,g jf.au iug;a ydks fjkak mq¿jka'

tal ksid ksjerÈ Ieïmq j¾.h f;dard.ksoa§ ie,ls,su;a fjkak' Tng ysiflia .ek" iu .ek wjfndaOhla ke;akï rEm,djkH iïnkaOfhka m%ùKhl=f.ka fyda ffjoHjrhl=f.ka fï ms<sn| úuikak mq¿jka' ta jf.au ;j;a fohla fjf<|fmdf<a wf,ú lrkak ;shk 2 in 1 j¾.fha Ieïmq iy lkaäIk¾ Ndú; fkdlr bkak ;rug fyd|hs' mqxÑ uqo,la jeämqr .sh;a lula kE Ieïmq iy lkaäIk¾ fjk fjku j¾.j,ska ñ,g .kak mq¿jkakï jvd;a fyd|hs'

ysiflia f;; o@

idudkHfhka Ieïmq lsÍug fmr Tfí ysiflia fyd¢ka f;;a úh hq;=uhs' tfia ke;akï Ieïmq ysifliaj,g Wrd.kafka kE'' ta jf.au ysiflia msßisÿ fjkafk;a kE' ta ksid wvqu ;rfï úkdä 2 la 3la j;a Tfí ysig j;=r jeá,d ysiflia f;;a úh hq;=ùu b;d jeo.;a'

Ieïmq lrkafka ksjerÈ ;eko@

fndfyda fofkla Ieïmq lsÍu lrkafka ysifliaj, w. fldgihs' kuq;a úfYaI{hkag wkqj jvd;a fyd¢ka Ieïmq l<hq;af;a ysifliaj, uq,a fldgihs' fudlo w¨;ska ks¾udKh jqKq fldgi fliaj, uq,ùu;a iuia; flia.fiau fmdaIKh iy Yla;sh /£ ;sfnkafka flia.i uq, fldgfia ksid tajd fyd¢ka Ieïmq úh hq;=hs' lkaäIk¾ Ndú;fha§ fïfla wks;a me;a;' ta lshkafka lkaäIk¾ wdf,am l< hq;af;a flia.ia w. fldgihs' fudlo lkaäIk¾j,ska lrkafka ydks jqKq flia h:d ;;a;ajhg m;alsÍu ksid'

Èkm;du kEu

f.dvla wh ys;kjd yeuodu kdkak ´k iy tfyu lrk tl ysifliaj,g fyd|hs lsh,d' ta;a we;a;u l;djkï i;shlg 3-4 mdrlg jvd kdk tflka fliaj,g ydks isÿfjkjd lshk tlhs' ta;a ysiflia ks;r wjq,a jk wh Èkm;d kdkak leu;shs" tfyu wh Èkm;d kdkjd fjkqjg kdk wjia:dfõ Dry shampoo tlla Ndú; lrk tl fyd|hs'

Ieïmq bj;a lsÍu

Ieïmq lsÍfuka miafia iuyr wh blau‚kau j;=frka fidao,d odkjd' kuq;a Ieïmq fliaj,g hym;a wdldrfhka n,mEï lrkakkï ñks;a;= lSmhla j;a wdf,am lr,d ;shkak fjkjd' ta jf.au ñks;a;= lSmhlg miafia fidaokfldg WKq j;=r fjkqjg iS;, j;=r Ndú; lrkak'

yefudau mdúÉÑ lrkak tmd

;j;a isÿ fkdúh hq;= je/oaola kï tlu Ieïmq tl ksfjfia ish¨fokd Ndú; lsÍuhs' f.or lSm fofkla isáfhd;a ta w;r úh<s ysiflia we;s wfhla ke;akï f;,a iys; ysiflia ;sfnk wfhla isákakg mq¿jka' iuyr úg vhs mdúÉÑ lrk wfhla isáh yelshs' túg fï ish¨fokdu tlu Ieïmq tlla Ndú; lsÍu iqÿiq l%shdjla fkdfjhs' Wod - f;,a iys; flia l<Ulg ieliqKq Ieïmq tlla úh<s ysiflia ;sfhk wfhla mdúÉÑ lf<d;a jvd;a jeä fõ.hlska ysi flia úh<s ;;a;ajhg m;aùug bv ;sfnhs' bka miqj ysiflia ÿ¾j¾K kï w.sia msmsÍ ysiflia ;=kS ù leã ysiflia .e< ù hkakg mgka .efkhs'

m%ùK flaI,djkH Ys,amS
iuka; fla' m;srK
ru‚ m%kdkaÿ ief,dka
gdÊ iuqød fydag,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv