නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

j¾K .eka jQ Tfí ysiflia j,g iajdNdúl i;aldr


ysiflia /l .ksñka Èÿ,k flia l<Ula ysñ lr .kakg ldka;djka ;=< we;af;a wdYdjla' Wkkaÿjla' ta jf.au j¾K wdf,amkh lrñka ysifliaj,g kj;djhla yevhla tla lrkakg;a ;reKshka jf.au ;reKhka fndfyda fihska we¿ï lrkjd' wo kj,sh Tn fj; f.k tkafka ysiflia j¾K .ekaùug fmr iy miq Tn ie<ls,su;a úh hq;= lreKq u.ska Tfí w,xldrj;a flia l<fò iqkaor;aj /l .kakd wdldrh ms<sn|jhs'''

fmd,af;,a i;aldrh

j¾K .ekaùfuka i;s follska muK miqj ysi flia fmd,a f;,a u`.ska iïndykh lsÍu j¾K wdf,ams; ysiflia /l .ekSug b;du fyd| i;aldrhla'

ì;a;r iy ó me‚ fyhd¾ udiala

tys§ ì;a;r folla fyd¢ka .id ïY% lrkak' miqj thg ó meKs fïi yekaola tl;= lr kej; ñY% lrkak' fuu wdf,amkh j¾K wdf,ams; ysifliaj, wdf,am fldg úkdä 30lska msßisÿ j;=frka fidaod yßkak'

ó me‚ iy T,sõ f;,a fyhd¾ udiala

fuu i;aldfha § T,sõ f;,a fïi yekaola iy ó meKs fïi yekaola fyd¢ka ñY% lr ysia lnf,a iy ysifliaj, wdf,am lr mehl muK ld,hla ;nd msßisÿ j;=frka fidaod yßkak'

f*%Ia ñ,ala iu`. Nkdkd fyhd¾ udiala

bÿKq flfi,a f.ä folla fy¢ka íf,kav¾ lrf.k thg f*%Ia ñ,ala fïi ye¢ 2 la tla fldg ysia lnf,a iy ysi fliaj, fyd¢ka wdf,am lr iïndykh lrkak' úkdä 20 lg miqj msßisÿ j;=frka miqj fidaod yßkak'

w,s.egfmar fyhd¾ udiala

i;shlg jrla w,s.egfmar" ì;a;r yd T,sõ f;,a ñY% fldg ysifliaj, .,ajd úkdä 15 lg muK miqj fidaod yßkak'

m%ùK rEm,djkH Ys,amskS
iÑ;%d l=f¾
NVQ Level 4 ( Hair & beauty)

yisks Okxc,d