නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

yßhg fldKafv l,¾ lruq


ysiflia j¾K .ekaùfï§'''

kùk ú,dis;dj,g yev.efyk wo ;reK ;re‚hka fomd¾Yajhu ysiflia j¾K .kajd .ekSug" úúO fudaia;rj,g wkqj ysiflia fjkia lr .ekSug keUqrejla olajkjd' iajNdjfhkau ysifliaj, we;s j¾Kh fjkia lr .ekSu lshkafka úoHdj;a" l,dj;a lshk foflau iqixfhda.hla' fï jdf.a lD;Su foaj,aj,ska ,iaik fjoa§ Tn úiska oekf.k bkakg ´kE fjk iuyr ldrKd ;sfnkjd' ysiflia j¾K .ekaùu jD;a;suh jYfhka ysiflia j¾K .kajkakka w;ska fyda f.or§u myiqfjka isÿ lsÍfï yelshdjla mj;skjd'

ksIamdokfha m%ñ;sh jeo.;a'''

wm fyhd¾ l,¾ ms<sn|j úuid ne¨fjd;a wo fjf<|fmdf<a úúO jQ ksIamdok ´kE;rï ;sfnkjd' kuq;a fuh fldf;la ÿrg ;ukag .e<fmkjdo@ fuys wvx.= fudkjdo@ fuh m%ñ;sfhka Wiia ksIamdokhlao@ hkak .ek úuis,su;aùu wjYHuhs'

ialska fgiaÜ tl jeo.;a'''

wu;l fkdl< hq;=u foa" fï flñl,a iïnkaO jev lshk ldrKh' b;ska Tn ialska fgiaÜ tlla lr .kaku ´k' Tng fï flñl,aiaj,g wdid;añl;d tfyu ke;akï we,¾Ôia tkak mq¿jka' m<fjks mdrg l,¾ lrk flfkla kï wksjd¾hfhka ialska fgiaÜ tlla lr.kak ´k' ief,daka tllska lr.kakj kï l,ska ojfi .syska lK msgqmi ifï taa j¾Kfhka iaj,amhla ;jrd f.k n,kak' meh 24 la we;=<; wdid;añl;djla ke;skï .eg¿jla we;s fjkjdo lsh,d' ksjfia§ Tn fuh lr.kakjd kï ksIamdokfha i|yka mßÈ iu u; iaj,am fõ,djla ;jrd ta wod, ld,h ;=< n,kak'

ì,SÉ l< fldKavhla kï''

tfia;a fkdue;sj fyhd¾ l,¾ tl lsÍu i|yd meñfKkafka ydks jQ ysiflia we;s ^Damage Hair& wfhl= kï ^l,ska Ífndkaäka - *¾ñka lr ;sfí kï& ì,SÉ j¾. íf,dkav¾ fc,a j¾. mdúÉÑ lr kej; ì,SÉ lsÍula fkdl< hq;=hs' fldKavhg ydks fkdjk 6] - 9] - 12] äfj,m¾ jeks ier núka jvd;a wvq foa mdúÉÑ lr kshñ; ld, fõ,djka ms<sn|j o mÍlaIdldÍ ùfuka miqjhs wm fldKavh l,¾ lsÍug iQodkï fjkak ´fka' tfia fkdue;sj ì,SÉ lrk fldKavhlg h<s;a ì,SÉ fh§ug .shfyd;a fldKavhg jvd;a ydks isÿjkakg mq¿jka'

f;,a" l%Sï .e,a jQ flia l<Ula kï''

fldKavh l,¾ lsÍug fmr weh ysifliaj, f;,a l%Sï j¾. wdf,am lr ;sfnkjd o hkak .ek mÍlaId lr ne,sh hq;=hs' tfia kï Bg fmr fldKavh fyd¢ka Ieïmq lr fidaod msßiqÿ lr fyhd¾ v%hrfhka úh<d l,¾ lsÍu i|yd iqÿiq f,i ysiflia ilid .; hq;=hs' bkamiq oe;s f,dl= mkdjlska ^Jambo Comb& fldKavh my< isg by<g fyd¢ka mSrñka wjq,a iajNdjh iy .eg .eiqKq iajNdjhka bj;a lr.; hq;=hs'

j¾Kh ilid .ekSfï§''

fuys§ tljru iïmQ¾K fldKavhgu wjYH jk j¾Kh ilid .ekSu fkdl< hq;=hs' fya;=j idudkHfhka l,¾ tl áhqí tflka msg;g f.k tys je,lafidaka ^j¾Khla iuÕ ñY% flf¾& tlla tlal tl;=lr .kakd úg úkdä oyhla we;=<; nqnq¿ wdldrfhka j¾Klh ksIamdokh ùuhs' bkamiq vhs lma tflys úkdä 20 l jf.a ld,hla th ;sìh§ l,¾ tl .,ajkjd kï j¾Kj;a ùu isÿjkafka uq,skau j¾K .eka jQ fldgig muKhs' fõ,dj .;ùu ksid vhs lma tl ;=<u l,¾ tl Wrd f.k ;sîfuka miqj .dk fldgiaj,g j¾Kj;a ùula isÿ jkafka kE' tu ksid wm th ksje/È lr.; hq;=hs' wm l,¾ tl ilia lr.kakd m%udKh ;SrKh l< hq;af;a fldKavfha iajNdjh iy m%udKh oek f.khs' m<uqj tla fldgilg wjYH m%udKh ilid f.k th ;jrd.;a miq wfkla fldgig wjYH m%udKh ilia lr.ekSu l< hq;=hs'

m%ùK flaY,djkH Ys,amS
iuka; fla' m;srK
l<ukdldre
ru‚ m%kdkaÿ ief,daka
gdÊ iuqød fydag,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv