නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fldúâ ld,fha ,iaikg bkafk fldfyduo


oeka fjk od fuka fkdfjhs'fï ld,fha§ mj;sk ;;a;ajh ksid wms wdrlaIdldÍ fjkak ´fka'tfyuhs lsh,d Tfí rE imqfõ w,xldrh wvq lr.; hq;= keye 'iqkaor ,,kdjla úfï isyskhg yefudau leu;shs ta ksihs' b;ska Tfí ,iaik  jeä lr .kakd fï mqxÑ ámaia lr,d n,kak mq¿jka

 

msßisÿ isàu jeo.;a''

fï ld,fha§ w;sYh jeo.;a jkafka msßisÿluhs'msßisÿj isáfhd;a fldúâ jix.;fhka je<flkakg jf.au Tfí rej .=K j¾Okh lr.kakg;a fïh fya;=jla fjkjd'tys§ m%ñ;shlg wkql+,j ksjerÈ msßisÿldrl fhdod .ekSu jeo.;a fjkjd' fï ksid fjkodg jvd fm!oa.,sl msßisÿlu g wkql+,j Ôj;a jqfjd;a ienE iqkaor;ajh w;aú¢kakg Tng;a mq¿jka'

 

iug fmdaIKh wjYHhs''

ief,daka jy,d ksid fï ojiaj, ;ukaf.a uqyqK yev lr.kak tl ldka;djka fndfyduhlg f,dl= .egÆjla ù ;sìh yelshs' fï ksid Tng ksjfia§ imhd .; yels foaj,aj,ska f.or§ Tfí w;skau rej /l.kakd úÈhla .ek wms fidhd n,uq'uqyqfKa meyem;a nj jeälr .ekSu i|yd iqÿiq laf,kai¾ j¾.hla fyda f*ia fjdIa j¾.hla fhdod uqyqK fyd¢ka msßisÿ lr.kak'tys§ Tng myiqfjka idod .; yels lv, msá face pack i;aldrh isÿ lrkak mq¿jka'fï i|yd Tng wjYH jkafka"

  • wjYH muKg lv, msá
  • lia;=ß ly iaj,amhla
  • wjYH muKg j;=r

 

iod .kakd wdldrh

fuu øjHhka ;=ku tlg ñY%lr f*ia mela tlla úÈyg yd ial%í f,i wdf,am lr ñks;a;= úiaila ;nd fidaod yeÍfuka Tng meyem;a iula ksji ;=<Èu ysñlr .kak mq¿jka'

 

ysiflia j,g i;aldrhla

fldúâ jix.;hla iuÕ Wodù we;s ;;a;ajh ksid Tn ksji ;=<gu iSudù jev lghq;= lrkjd mq¿jka'fï ;;a;ajh ksid Tfí ,iaik u.yer .; hq;= keye'b;sx fjk od fuka jeämqr ysre t<shg ksrdjrKh fkd jk ksid ysiflia j,g fmdaIŒh i;aldrhla b;du;a wvq ld,hla ;=< isÿlr .kak mq¿jka'ta i|yd ksji ;=<§u Tng b;d myiqfjka fidhd .; yels fmd,a ñá lsß álla f.k Tfí ysiflia u; ;jrd iïndykh lr úkdä úiaila muK ;nd fidaod yeßfhd;a Tng;a  ksfrda.su;a ysi flia l<Ulg Wreulï lshk tl t;rï wmyiq keye'

 

weia ,iaik lr .;af;d;a''

flkl=g isf;kak mq¿jka fï Èkj, udlaia tl odf.k hk ksid uqyqfKa ,iaik fmakafk keye lsh,d'kuq;a Tfí uqyqK udlaia tflka jeyqK;a w,xldrh u;= lr .kak mq¿jka weia whs ,hska tlla iy uialdrd Ndú;d lsÍfuka'fï ksid Tnj lemS fmakak .kakjd'Tn fkdokakjd jqjdg Tfí iqkaor rE imqj ;j;a w,xldr lr .kakg hkafka b;du;a mqxÑ fõ,djla muKhs''

 

ysiflia rgdj jeo.;ao@

fïjk úg mj;sk ;;a;ajh ksid wms wdrlaIdldÍ fjkak ´fka'tfyuhs lsh,d Tfí rEfõ w,xldrh wvq lr.; hq;= keye 'b;ska"fï Èkj, § w,xldr f,i úúO ysiflia rgdjka j,g wkqj Tfí flia l<U yiqrejkak mq¿jka'Tfí rEmhg .e,fmk wdldrhg ysiflia rgdjka Ndú;d lrkak Tng;a mq¿jka'

 

m%ùK rEm,djKH fõÈkS

yisks .=Kfialr

Natural Salon

 

igyk uOqNdIsŒ fndr¨f.dv