නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

weia msydgq j¾Okh lr.ekSu i|yd'''


ldka;djkaf. iqkaor;ajh .ek l;d lrk úg" fmkqu fndfydau jeo.;a' b;ska Tfí fid÷re rE imqj w,xldr lr .ekSfï§ Tng we;s fjkak mq¿jka .eg¨jla .ek l;d lrkak wo wms ys;=jd' fndfyda ldka;djkag ;sfnkafka isyska weia msydgqhs' fuh isÿ jkafka ld,h;a iuÕ' tfukau cdk úoHdj" jhi" iuyr frda. ;;a;ajhka" fmdaIK W!k;d" wlaIs wdidok fyda fydafudak fjkiaùï ksid jkakg;a mq¿jka' wksis iu /ljrKh" ksod .ekSug fmr Ndú; l< fïlma bj;a fkdlsÍu" fndfyda úg wys;lr msßisÿldrl j,ska weia msßue§fuka we;s úh yels ;;a;ajhla o úh yelshs' b;ska >ke;s weia msydgq j¾Okh lr .ekSug yd Tfí weia j, fmkqu bia;rï wdldrfhka ;nd .kakg wjYH ámaia lsysmhla lshkakhs fï iQodku'


iSrï tlla Ndú; lrkak

    rej ,iaikg ;nd .kak yefudau leue;shs' b;ska" Tfí uqyqfKa iu jf.au weia msydgq;a blaukska úh<Sug ,la fjkjd' ta ú;rla fkfuhs weia msydgq ksfrda.Su;a fkdjqKu weia msydgq tl fol jefgkak mgka .kakjd' tfyu fjkafka wjYH fmdaIKh ksis mßÈ fkd,enqKdu' Tfí ye,S .sh weysmsydgq j¾Okh lr .ekSu i|yd fjf<|fmdf<a mj;sk .=Kd;aul núka by< m%ñ;s.; iSrï tlla Ndú; lrkak mq¿jka'


Ths,a j¾.hla Ndú; lrkak'''

    Tfí weys msydgq j¾Okh lr .ekSu i|yd Tng b;d myiqfjkau ñ,§ .kak mq¿jka fjf<| fmdf<a we;s m%ñ;s.; Ths,a j¾.hla Ndú;lrkak mq¿jka' ta i|yd wdukaâ" úgñka E" T,sõ Ths,a iy leiag¾ f;,a jeks f;,a j¾.hla fï i|yd Ndú; l< yelshs' Tnf.a uqyqKg jf.au Tfí weia msydgqj, ,iaik mj;ajd .kak;a hï m%udKhlg i;aldr lsÍu b;d jeo.;a' fï f;,a u.ska Tnf.a weia msydgq ,iaikg ;nd .kak wjYH fmdaIKh fkdwvqj ,nd fokjd' úfYaIfhkau leiag¾ f;,a Tnf.weys msydgq È.=j j¾Okh ùug WmldÍ fjkjd' Tnf.a msßisÿ weÕs,s ;=vqj,ska uDÿj flÈ iys; l=vd nqreiqjlska f;,a wdf,am lsÍu l< hq;=hs' Tn ojia lSmhla fuu i;aldrh l<úg Tnf.a weia msydgq ,iaikg jf.au È.=j j¾Ok lr.kak mq¿jka' ta jf.au Èkm;d Tfí weia msydgq mSrkak' ta i|yd iqÿiq n%Ia tlla Ndú; lsÍug wu;l lrkak tmd'


úgñka î mjqf,a nfhdaáka ms<sn| ie,ls,su;a jkak

    nfhdaáka hkq úgñka î mjqf,a fldgila jk c,fha ødjH úgñka j¾.hls' wmf.a isrerg wjYH fmdaIH mod¾: Yla;su;a njg mßj¾;kh lsÍug WmldÍ jkjd muKla fkdfjhs th Tfí ysi flia" weys msydgq" iu iy kshfmd;= ksfrda.sj ;nd .kakg o WmldÍ fjkjd'


uialdrd Ndú; lf<d;a''

    iqkaor;ajh wdrlaId lr .kak Tn fkdfhla rEm,djKH i;aldr lrkjd' ta w;ßka weia msydgqj, uialdrd wdf,am lsÍu b;d jeo.;a' b;sx uialdrd wdf,am l<du fldÉpr ,iaik jqK;a uialdrd wdf,am lrkak ´kE yß mßiaiug' ksjerÈj uialdrd Ndú; lf<d;a Tng fjkila oel .kak mq¿jka fjhs'


fmdaIHodhl wdydr fõ,la'''

    Tn fyd| weia msydgq ,nd .ekSug wjYH kï YÍrfha we;=<; isgu fi!LH iïmkak úh hq;=hs' tneúka" fm%daàk yd úgñka uÜgu Tfí isref¾ jeãug n,mdkjd' ta jf.au kejqï m,;=re iy t<j¿ wdydrhg tl;=lr .;af;d;a Tng Yla;su;a iy fi!LH iïmkak isrerla ysñ lr .kak mq¿jka' tmuKla fkdfjhs weia msydgq j¾Okhg;a fuh n,mdkjd' fï ksid fm%daàka" úgñka ta" iS iy hlv wvx.= fmdaIHodhS wdydr fõ,la Èkm;d wdydrhg tl;= lr.kak wu;l lrkak tmd'm%ùK rEm,djKH Ys,amskS

fk¨ï fmf¾rd

Cheveux ief,daka" ndkaia maf,aia iy l,ïnq isá fikag¾


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv