නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

iu ksfrda.Sj ;shd.kafka fldfyduo@


iulhg wdikak rgl Ôj;a jk wmsg wfma iu ksfrda.Sj iy m%shukdmj ;nd .ekSug kï ta ms<sn|j ;rula ie,ls,su;a ùu w;HjYHhs' oeä ysre rYañhg fukau ¥ú,sj,g o ksrdjrKh ùu ksid p¾u frda. fukau iu wjmeye .ekSug we;s bvlv fuhg fya;=jhs' WoEik ksfjiska t<shg neiSug fmr .eyekq msßñ fNaohlska f;drj Tfí ifï wdrlaIdj fjkqfjka Tng l< yels oE ms<sn| lshkakhs fï iQodku'''


m%udKj;a ;rï c,h mdkh lrkak

iu wjmeye .ekaùu" úh<Su md,kh lsÍug c,h b;du iqÿiq m%;sl¾uhla' WoEik wjÈ jQ úg c,h ùÿrejla mdkh lsÍu Tfí iug wdrlaIdjla ,nd fokjd fukau YÍr moaO;sj, l%shdldÍ;ajh hym;aj isÿ ùug uÕ mdokjd'


.=Kodhl mdk j¾. muKla fndkak

Wfoau lsß f;a fyda fldams fndkjd fjkqjg m,;=re cQia tlla ysianv mdkh lsÍu f.dvla jákjd' wdhq¾fõofha kï i|yka fjkafka keÕsÜg .uka fyd| j;=r ùÿrejla îu ;uhs jvdu fyd| lsh,' ta u.ska wdydr Ô¾Kh l%uj;a fjkjd' ta jf.au YÍrfha wmú;%;d msg lsÍug;a rel=,la fokjd' reêr mSvkh md,kh lrkjd' we,afldfyd,a mdkh kï fldfy;au wkqu; lrkak neye' Tfí iu úhm;a fjkak we,afldfyd,a wvx.= foaj,a f,dl= fya;=jla fjkjd' jhska ùÿrejla .ekSu kï iug krlla keye' kuq;a wêl we,afldfyd,a mdkh b;du krlhs' ta ksid Tn fldams" ld¾nfkagâ îu j¾. iy we,afldfyd,a whskau lr,d od,d msßis÷ c,h" m,;=re hqI" T!IO mdk j¾. Tfí îuj,g tl;= lr .kak' iqkaor uqyqK yeuodu ,iaikg ;shd .kak kï b;ska fmdä fmdä lemùï lrkak fjkjd'


iun, wdydr fõ,la .kak'''

uqyqfKa iu ,iaikg ;shd .kak kï wdydr fõ, iunr ùu f.dvla jeo.;a' ifï f;;ukh r|jd .ekSug iajdNdúl msysàula Tfí ifï ;sfnkjd' tu ffi, Yla;su;a ùug kï Tfï.d 3 fïo wï,h hyñka .ekSu f.dvla jeo.;a' ta jf.au úgñka iy Lksc ,jk fukau fm%daàka Tfí isref¾ iu lshk úYd, wjhjh jhia .; ùï md,kh lrkak fya;= fjkjd' lD;S%u ridhk wvx.= wdydr wju lr,d iajfNdúl wdydr yels ;rï .ekSu jeo.;a' wjdikdjg ,xldfõ wms wêl ldfndayhsfâ%Ü wvx.= wdydr fõ,lg yqrefj,d' fï u.ska YÍrhg tla fjk .aÆfldaia kï yfï l,a meje;aug fldfy;au iqÿiq keye' n;a lk ;ru wvq lr,d t<j¨" m,;=re" uia" ud¿ jf.a foaj,a wdydrhg jeäfhka tl;= lrkak' ta jf.au wms msiskjd jeähs' ta ksid úgñka wdÈh ydks fjkjd' yels;rï wuqfjka lkak W;aiy lrkak'


weÕs,sj,ska uqyqK w,a,kak tmd

wms weÕs,sj,ska uqyqK w,a,oa§ thska krl m%;sM, w;a fjkjd' wyl hk nelaàßhd tl;= fj,d uqyqK wdidokj,g ,la fjkjd' ta u.ska le<e,a we;s fjkjd" /<s we;s fjkjd' ta ksid kslrefKa uqyqK w;.dk krl mqreoao w;yer .kak'


iakdkh lr msßisÿj bkak

iakdkh lsÍfuka ndysr iu msßisÿj ksfrda.su;aj ;nd .kak mq¿jka jf.au Tng m%%fndaOu;a njla o ,nd fokjd' Tfí msßisÿlu ksid Tng;a fkdoekSu Tfí ,iaik jeä lrkak mq¿jka'


ysre t<sfhka wdrlaId fjkak

ysre t<sh ;uhs wfma jf.a rgl uqyqfKa ;reK nj ke;s lrk y;=rd f,i l%shd lrkafka' Wfoa 10 isg yji 3 olajd jefgk oeä ysre t<sh úlsrKYS,shs' Wfoa ysre t<sh jqK;a ú¢kak hoa§ ika.a,dia tlla fyda f;dmamshla m<¢kak wu;l lrkak tmd' fmdä ysre t<sh jqK;a iug krlhs'


iqjodhl kskaola ,nd.kak

meh 6 ;a 8 ;a w;r kskao lshkafka iqkaor uqyqKlg w;HjYHu fohla' ta jf.au b;du msßis÷ ieáka froafoka l< fldÜg Wr mdúÉÑh f.dvla jeo.;a fjkjd uqyqfKa /,s we;s ùu wju lr .ekSug' fldKafâ mjd wjq,a ùu iy leãu kj;skjd ieáka froao ksid' wms ljqre;a leue;s ,iaik uQKla ,nkakfka'' tfykï fï fmdä foaj,a wudre keye'
rEm,djkH Ys,amS ,ls fmf¾rd

,ls ief,dka" ms<shkao,


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv