නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

COVID ld,h ;=< jHdhdu lsÍfï§ Tn .ek ie,ls,su;aa jkak


fï jkúg uq¨ f,dj mqrdu jix.;hla f,i me;sÍ we;s fï kj COVID ffjrih fï jk úg;a Y%S ,xldj mqrd;a fojk /,a,la f,i jHdma; fjñka mj;S' fujka jljdkqjl Tn we;eï úg ksjig ù ld,h .; lsÍug;a" jHdhdu lsÍug ìhla oelaùu;a isÿj we;s nj wms fyd`Èka oksuq' fï jk úg;a fndfyda m%foaY j, ldhj¾Ok uOHia:dk újD;j we;' b;ska Tn fujka iuhl ðï tfla§ fyda ksjfia§ fyda jHdhdu lsÍfï§ ie,lsh hq;= lreKq ms<snoj Tnj oekqj;a lsÍug is;=fõ tneúks'


jHdhdu lsÍug l,ska fj,djla fjka lr .ekSu yd jeä msßila fkdmeñfKk fj,djla fhdod .kak' jHdhdu lsÍfï§ fyd`Èka jd;dY%h ,efnk ia:dkhla ùu b;d jeo.;a fõ Tnf.a f.ùï lghq;= yels;dla Online l%uhg f.ùug yelskï jvd;a iqÿiqhs'

 

Tn jHdhdu lsÍug meñfKk úg Tnf.a mdjyka hq.< ðï tfla t<sfhka .,jd ;nd we;=,a ù jHdhdu lsÍfï§ fjku mdjyka hq.<la m<`Èkak' tfia ke;skï mdjykaj, wäh úIîcyrKh lsÍu jeo.;a fõ'jHdhdu lsÍug m%:u" w;r;=r yd wjidkfha fyd`Èka oE;a msßisÿ lr.ekSug j.n,d.kak'

 

tfiau Tn jHdhdu WmlrK we,a,Sfuka miq Tfí uqyqK, lg, kdih jeks m%foaY we,a,Sfuka j<lskak'


jHdhdu lsÍfï§ Tngu fjka jQ ;=jdhla, j;=r fnda;,hla Ndú; lrkak'


jHdhdu WmlrK ksis wdldrfhka msßisÿ lr mj;akd njg iel yer oek.kak'


ks;ru jHdhdu uOHia:dkh ;=,§ wkjYH wkaoñka l;d ny lsÍu wju l< hq;=hs' mqoa.,hka w;r wju jYfhka ógrhl mr;rh mj;ajd .; hq;=hs'


jHdhdu lghq;= blauKska lr blauKska msgj hdug j.n,d.kak'


idudkHfhka f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj jHdhdu lsÍfï§ uqyqKq wdjrK me<`§u fkdl< hq;=hs' tu.ska Tng ,efnk Tlaiscka m%udKh wvqùug;a" uqyqKq wdjrKh oyÈh u.ska f;;a ùfuka fkdfhl=;a laIqø Ôúka j¾Okh ùug;a bvlv we;'

 

lsúiqï hk úg fyda lysk úg uqj wdjrKh lr .ekSug j. n,d.kak'

 

lsis úfgl;a WK ;sfnkjdkï lsisÿ whqrlska jHdhdu lsÍu iqÿiq fkdfõ'

 

tfiau leiai" yqiau .ekSfï wmyiqj" W.=f¾ fõokdj" mmqfõ lelal=u" jukh" wcSrKh jeks ,laIK we;akï jHdhdu lsÍfuka j<lskak'

 

fmdÿ jeisls<s Ndú;h" NdKav fmdÿ ;nk ia:dk Ndú;h wju lrkak'


hym;a fi!LH ;;a;ajhla mj;ajd.ekSu i`oyd i;shlg wju jYfhka Èk folla fyda ;=kla jHdhduj, ksr;jkak'


jHdhdu lrk Tn fyd`Èka c,h mdkh lsÍu;a" iun, wydr fõ,la ,nd.ekSu;a b;d jeo.;a fõ' fuh úfYaIfhkau Tnf.a m%;sYla;slrK moaO;sh fydÈka mj;ajd.ekSug bjy,a fõ

 

Tn jHdhdu uOHia:dkhg f.dia kej; ksjig meñ‚ miq Tnf.a we`ÿï ish,a, fydÈka fidaod Tn;a fyd`Èka iakdkh lr msßisÿ úh hq;=uhs'


ffjoH ldúkao úfcaisxy
wxYNdr lS%vd ffjoH tallh
osia;s%la uyd frday," .ïmy