නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

ksjfia idod .; yels mela


úh<s iug uqxweg mela

 

wjYH øjH

 • uqx weg fïi ye¢ 01
 • ó me‚ ìxÿ 03 la muK

idok wdldrh

uq,skau uqx weg fyd¢ka fidaod úh,d fldgd .kak' thg ó me‚ tl;= lr ;,mhla wdldrhg idod wdf,am lr úkdä 20 lg miqj fidaod yßkak'´kEu iulg lia;=ß ly mela

wjYH øjH

 • iqÿ y÷ka fïi ye¢ 1$2
 • lia;=ß ly fïi ye¢1$2
 • ó me‚ ìxÿ 03 la
 • foys ìxÿ lsysmhla

idok wdldrh

iqÿ y÷ka" lia;=ß ly" ó me‚ ñY% lr .kak' tu ñY%Khgfoysìxÿ lsysmhla tl;= fldg iu u; wdf,am lr úkdä 20 la muK ;nd fidaod yßkak'

 


t,a,d jefgk iug fldams l=vq mela''

wjYH øjH

 • fld;a;u,a,s l=vq
 • fjksje,a .eg l=vq
 • fldams l=vq
 • ñ me‚ iaj,amhla

idok wdldrh

fld;a;u,a,s l=vq"fjksje,a .eg l=vq" fldamsl=vqñY% lr .kak' thg ó me‚ tl;= lr ;,mhla wdldrhg idod wdf,am lr úkdä 20 la muK ;nd fidaod yßkak'´kEu iulg fldaudßld mela 

wjYH øjH

 • fldaudßld wÕ,a 02l muK lene,a,la
 • foys ìxÿ lsysmhla

idok wdldrh

fldudßld lene,a,la f.k tys ueo we;s idrh iQrd .kak' thg foys tl;= lr ñY%Kh idod wdf,am lrkak' fuh Tng ojfia ´kEu ld,hla iu u; ;nd .; yelsh' fudhsiaprhsi¾ tlla wdldrhg;a Tng Ndú; l< yelshs'úh<s iug fn,s mela

wjYH øjH

 • fn,s fïi ye¢ 01
 • ó me‚ìxÿ 01

idok wdldrh

fn,s fïi yekaolgóme‚ ìxÿ lsysmhla tl;= lr fyd¢ka ñY% lr ;,mhla wdldrhg idod úkdä 20 la muK ld,hla ifï wdf,am lr fidaod yßkak' bka Tfí úh<s iug f;;ukhla tl;=lr .; yelsh'rEm,djkH Ys,amskS

pdñ fyajdm;srK

ief,dka ^n%hsâ,a wekaâ ìhqá&

l¨fndaú,


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv