නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

k;a;,a W;aijhg .e<fmkak we÷ï fïla wma f;dar.kafka fldfyduo@


ldka;dj iy ú,dis;d w;r we;af;a b;d lsÜgq iïnkaOhla nj wms okakjd' wo jkúg jhia fNaohlska f;drj ú,dis;d lsÍug fndfydafokd fhduq ù isákjd' fndfyda ldka;jka ú,dis;d Tiafia lemS fmfkk pß;hla ùug W;aidy .kakjd' ta fldfydu jqK;a ;ukag .e<fmk whqßka ú,dis;d f;dard .ekSug fkdyels jqjfyd;a Tnf.a mj;sk iqkaor;ajh o ú,dis;d u.ska ke;s ù hEug mq¿jks' k;a;,a W;aijh <Õ <Õu tk ksid fï jkúg;a Tn thg iQodkï fjkjd we;s' b;ska k;a;,a W;aijhg .e<fmkak we÷ï me<÷ï f;dar.kafka fldfyduo lsh,d wo wms l;d lrkak iqodkï'''


fõ,dj$ ia:dkh jeo.;ao@

uq,skau wms l,amkd l< hq;= jkafka k;a;,a W;aijh meje;ajkafka l=uk ia:dkhlo@ ksjilo tfyu;a ke;akï ;remfya fydag,hl o hkakhs' ia:dkh ms<sn| i,ld ne,Sfuka miqj W;aijh mj;ajkafka l=uk fõ,djl o hk ldrKdj Tng jeo.;a jkjd'


we÷u ms<sn| wjOdkh fokak'''

th ksjil kï Tn f;dard.kakd we÷u b;d ukd f,i ieliq isrer wkjYH f,i fkdfmfkk m%shukdm weÿula úh hq;=hs' k;a;,a W;aijh meje;afjkafka ;re mfya fydag,hl kï wm uq,ska l;d l< wdldrhg jvd fjkia wdldrhg Tng thg iyNd.S úh yel' th flá fyda È.= we÷ï ks¾udKhla jQjdg lula ke;' ta i|yd meñfKk ish¨fokd b;d j¾Kj;a jQ úúO fudaia;rhkaf.ka ksu jQ we÷ïj,ska ieriS iyNd.S jk ksidu Tn ta wkqj ieriS isàu b;d jeo.;ah'


ñkqï ms<sn| ie,ls,su;a jQfjd;a

Tn we÷ula f;dard .ekSfï§ Tnf.a isref¾ ñkqï ms<sn|j oek isàfuka Tng .e<fmk wdldrhg we÷ula f;dard .kakg mq¿jka' we;eï wjia:dj, we÷ula ñ,§ f.k th Tnf.a isref¾ m%udKhg ilia l< úg we÷fï ;sfnk jákdlu bj;a úh yelshs' fï ksid we÷ï f;dard .ekSfï§ ñkqï ms<sn| ie,ls,su;a jkak' Tn u|la msßmqka hqj;shla kï ;o mdg j¾K hq;a weÿï ks¾udK Ndú; lrkak' tú;a Tn YÍrh u|la isyska lr fmkakqï lrhs'


.e<fmk mßÈ fïlma Ndú; lrkak'''

fïlma tllska Tnf.a iqkaor;ajh ;j ;j;a jeäfjkjd' kuq;a fïlma fhdok úg ie,ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhlau ;sfnkjd' Tn fhdok fïlma tl wjia:djg" ;ekg .e<fmkjd o hk ldrKh ms<sn|j m%:ufhka ie,ls,su;a úh hq;=h'

fkd.e<fmk fïlma tlla ksid Tnf.fm!reI;ajhg mjd ydks isÿúh yelshs' Tn W;aijhlg iyNd.s jQ miq Tn fh¥ fïlma tl kej; gÉ lrñka isàug wmyiqhs' ta ksid jeä fõ,djla r|jd .;yels f,i fïla wma fh§u jeo.;a' ksfjil meje;afjk W;aijhlg fyú fïla wma tlla Ndú; fkdl< hq;=h' iajNdúl f,i ir<j fïla wma lsÍug j. hq;= kuq;a idoh fydag,hl mj;ajhs kï fï i|yd fyú fïla wma tlla l<dg jrola kE' fïlawma tl ;=<ska Tng ,efnk j¾Kj;a nj tys we;s úÿ,s wdf,dalh ;j ;j;a Tnj j¾Kj;a f,i §ma;su;a wdldrhg Tnj fmkaùug WmldÍ fjhs'


j¾K .ek ie<ls,su;a jqfjd;a''

k;a;,a W;aijj,g iyNd.S jk Tn ks;ru Ndú; l< hq;af;a k;a;,a j¾K f,i i,lk r;=" iqÿ" r;a;rx" ߧ j¾Khs'


´kEjg jvd wdNrK m<¢kak tmd

rEu;a nj jeämqr lemS fmkSu Wfoid wdNrK .Kkdjla me<£fuka Tn foi n,k we;euqkag Tn f;drKla fuka fmfkkakg mq¿jks' we÷ug .e<fmk wdNrK f;dard .ekSug ie,ls,su;a jkak' b;du;a lemS fmfkk ud,hla Tfí lrg m<¢kafka kï kej; t;rï lemS fmfkk wdNrK lkg iqÿiq fkdùug mq¿jks' tu ksid Tn ú,dis;d lrk úg fndfyda ir, iunr jkak'


fldKavd fudia;rh jeo.;a''

fldKavd fudia;rh lsÍfï§ ks;ru b;d myiq" ir, fldKavd ieliqula fhdokak' th Tfí iqkaor;ajh ;j ;j;a j¾Okh lr fmkakqï lrhs' úYd, m%udKfhka fldKavd ú,dis;d fkdlrkak'


m%ùK rEm,djkH Ys,amskS

fk¿ï fmf¾rd


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv