නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

fï lEu lefjd;a fldKafv jjd .kak wudrejla keye'''


fid÷re flia l<Ula ,nd.kak yefudau leu;shs' fï ksid Tn fkdlrk fohla ke;=j we;s' b;ska iqkaor flia l<Ul Wreuldßh jkakg leue;s Tn .; hq;=u wdydr j¾. lsysmhla .ek fmdaIKfõ§ka i|yka lrkafk fukak fï úÈyghs'


ì;a;r

ì;a;rj, fm%daàka" nfhdàka jf.au iskala" isf,akshï hk f,day j¾.o wvx.=hs' fliaj, meje;aug jeäfhkau Woõ jkafka fm%daàka' ta ksid isref¾ fm%daàk wvq jqfKd;a flia yef,kjd' ysiflia i|yd flràka w;HjYH fm%daàka j¾.hla' flràka yefokakg nfhdáka wjYHhs' nfhdáka jeäfhka .ekSu flia j¾Okhg fya;= fjkjd' ta ksid fliaj, ksfrda.S njg iy j¾Okhg ì;a;r fld;rï jeo.;a fjkj o lsh,d n,kak'


m,;=re

m,;=rej, úgñka iS fndfyda fihska wvx.=hs' ta jf.au tys mj;sk m%;sTlaisldrl .=Kh flia /lSug fnfyúka bjy,a fjkjd' ysiflia leã ì£ hEu j<lajkak WmldÍ jk fld,cka ksmojkafka úgñka iS Wmfhda.S lrf.khs' úgñka iS isrerg hlv Wrd .ekSug Wmldr jk w;r ysiflia ye,S hEug fya;=jk rla;ySk;dj j<lajkakg;a úgñka iS j,g mq¿jka'


f;,a iys; ud¿

ysiflia j¾Okhg Wmldr jk f;,a iys; ud¿j¾. w;r ieuka" yqre,a,ka" uelr,a jeks ud¿ m%Odkhs' fïjdfha Tfï.d 3 fïo wï,h wvx.=hs' tu.ska ysiflia ;=kS ùu iy ye,Su wvq lrkjd' ta jf.au ysifliaj, fmdaIKhg n,mdk fm%daàka j¾. fif,akshï iy úgñka î o fï ud¿j, wvx.=hs'


ksú;s

ksú;sj, f*da,sla wï,h" hlv" úgñka ta iy iS fnfyúka wvx.=hs' fï ish,a,u ysi fliaj, fmdaIKhg wjYHhs' ta jf.au ysiflia ksfrda.S lrjk iSnï kue;s fmdaIH mod¾:h ksmojd .kakg iug Woõ jkafka úgñka ta' ta jf.au hlv u.ska fliaj,g ,efnk msájy, by; i|yka l<d' ksú;s tl fldamamhlska Tnf.a ffoksl úgñka wjYH;djfhka 54] la imqrd,k nj Tn okakjdo@


n;,

n;,j, îgd lefrdáka ixfhda.h wvx.=hs' fï ixfhda.h isrer ;=<§ úgñka ta njg mßj¾;kh fjkjd' úgñka ta ksid iSnï ksmofjk nj by; oelajQjd' iSnï ksid ysialn, ukd f;;ukhlska kSfrda.Sj mj;sk w;r úgñka ta ksid ysifliaj, j¾Okh jeä ù >klu o jeä fjkjd'


w,sfmar

fïoh iEfyk m%udKhla wvx.= w;r úgñka B o fnfyúka mj;skjd' úgñka B o" úgñka iS fukau m%;sTlaisldrlhla' fuhska ysiflia j¾Okh isÿjk w;r ye,S hEu wvq fjkjd'


biaika

fuys wvx.= fm%daàka" úgñka" iskala" hlv ysiflia j¾Okhg fya;= ùug WmldÍ fjkjd'wka;¾cd,h weiqßks


මධුභාෂිණී බොරලුගොඩ