නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

හැඩ වැඩ

jhi yx.k Tiqmeka


jhig hkafk ke;sj yeuodu;a ;reK fmkqfuka bkak ljqo wleue;s' ;reK fmkqu /lf.k kSfrda.Slu mj;ajd .kak wfma me/kakka tÈfkod Ndú; l< fy< fjolfï tk mdkhka lsysmhla .ek ;uhs wo wms Tnj oekqj;a lrkak hkafka'


fn,s mdkh

    fn,s .fiys mia mx.=ju b;d .=Khs' fn,s f.äh bÿKq miq uofha ue,shï .;sh bj;a lr,d" fmdä lr,d" wjYH m%udKhg iSks yd ¨Kq fukau foys hqI iaj,amhl=;a tl;= lr rij;a fukau b;d .=Kodhl mdkhla ilid .kak' th ysia nvg Wfoau mdkh lsÍfuka YÍrh isis,a lrkjd' §¾>dhqI jvjk ;rug n,jka; Tiq mdkhla'


ishU,d mdkh

    bÿKq ishU,d lr,a j, weg bj;alrf.k tys uoh fyd¢ka fmdälr tu fndr j,g iSks" ¨Kq" l=re÷ fmd;=" tkid,a l=vq iaj,amhla tl;= lr mdkhla idod .kak' fuh wdydr reÑh jvjk" l=i.sks we;slrjk mdkhla fiau YÍrfha u, fyd¢ka msg lrjk" wê reêr mSvkhg yd yDo frda.Skago  .=Kodhl jk YÍrfha ieye,a¨ .;sh we;slrjk b;d .=Kodhl mdkhls' úgñka - C wvq whg foys hqI iaj,amhla ishU,d fndr iuÕ tl;=lr îu jvd;a iqÿiqhs'


jou,a mdkh

    fuu jou,a mdkh wfma me/kakka b;d ir,j ilid.;a n,jka; T!Iëh mdkhla' W;=rejd .;a j;=r ùÿrejlg fyd¢ka fidaod.;a jou,a oud jid ;nkak' ál fõ,djla hkúg tu c,h jouf,a meyehg yef¾ú' bkamiqj Ndckfhka bj;g jou,a f.k tu mdkhg iSks álla oud fyd¢ka Èhlr.kak' wjYH kï ¨Kq iaj,amhla" foys iaj,amhla tl;=lr thg lidweg iaj,amhla o tl;=lr irej;a f,i fuu mdkh ilid.; yelshs' fuh wm YÍrfha reêrh msßisÿ lrk" reêrfha ysfud.af,dìka m%udKh hï w.hlska by< kxjk ldka;djka ioyd úfYaIfhkau iqÿiq  n,j;a T!Iëh mdkhls'


fk,a,s mdkh

   ;s;a;" weUq,a" lyg wd§ ri mylska hqla; fk,a,s b;du jákd T!Iëh .=K wvx.= m,;=rla' fk,a,s fyd¢ka fidaod weg bj;alr c,h iaj,amhla oud wUrd .kak' tfia;a fkdue;s kï íf,kav¾ lr.kak' fuu biau .;shg c,h yd iSks tl;=lr mdkhla f,i ilid fndkak' fuh isis,a lr îfuka jvd;a rij;a njla Tng ,efíú'fuu fk,a,s mdkh WordndO" .eiag%hsáia" YÍrfha úI .;sh" fiï frda. wd§ fndfyda frda. .Kkdjlgu b;du m%;HlaI T!IOhla' Bg wu;rj weia j, fmkSu jeälr .ekSug;a" wld,fha jhig hEu md,kh lr.ekSug;a fuuÕska úYd, .=Khla ,nd fohs'


rils| mdkh

    rils| lshkafka myiqfjka fndalr.; yels T!Iëh je,a j¾.hla'rils| je,a fldgia úÈyg lmd .kak' tajd úh<df.k l,a;ndf.k jqK;a mdkhla f,i l,jï lr yodf.k fndkak mq¿jka' ´kE fj,djg úh<d.;a rils| ;ïndf.k mdkhg .kak myiqhs'rla;jd;h" ykaÈm;a reodj" f,a j, fodaI" ifï frda." w¾Yia" yDojia;=fõ ÿ¾j,;d" YÍrfha oeú,a, .;sh ke;slrkak fuu T!IOhg we;s yelshdj kï ;j;a lsisu T!IOhlg fofjks jkafka kï keye'


bruqiq mdkh

   fuh o je,a j¾.hla ksid th .,jd l=vd len,s j,g lmd fjkalrf.k fidaod fõ,d ;nd .kak' bkamiq úh<s n÷klg wjYH úg tajd oud ;ïnd mdkhg .kak' fuh ls;=,a yl=re;a iuÕ f;a mdkhla yd iudkj Tng .kak;a mq¿jka' li lid weg" iSks oud irej;a jf.a yodf.k isis,a lrf.k ;shdf.k fndkak;a mq¿jka'


    fuu bruqiq lsßfok uõjrekag yd Èhjeähd frda.Skag b;d .=Kodhl jk w;r" uq;%d oeú,a, ÿrelsÍug" ysiflia jevùug" YÍrfha fmkqu jeä lsÍug yd YÍrfha ieye,a¨ .;shla we;s lsÍug o iu;a fjkjd'wka;¾cd,h weiqßks


මධුභාෂිණී බොරලුගොඩ